[devel] python3

Aleksei Nikiforov darktemplar altlinux.org
3 16:30:38 MSK 2020


03.12.2020 15:27, Grigory Ustinov :
> ,   python3.9. 
> , ,    ?
> 

libselinux setools   . ldns.  
shiboken-py3, , ,  shiboken,  
    .

> libtalloc shaba vitty sin @qa
> python3-module-nss @python @everybody
> python3-module-mathutils lav @everybody
> netgen nickel @everybody
> libselinux rider nbr darktemplar
> python3-module-pyev @python @everybody
> openbabel mike @everybody
> lasso lvol @everybody
> python-module-sip @python zerg
> python3-module-PySide2 cas @everybody
> libcap-ng rider
> libsigrokdecode sbolshakov @everybody
> fontforge pv lav
> python3-module-pygobject nbr @everybody
> shiboken-py3 darktemplar @everybody
> audit rider sem @everybody
> setools darktemplar sem led rider @qa
> volume_key aris
> python-module-cdecimal @python @everybody
> zbar rt rider @everybody
> python3-module-pyeclib grenka @python
> python-module-pyuv @python @everybody
> libprelude @python @everybody @qa
> python-module-cvxopt @python @qa @everybody
> libxml2 shaba at legion @qa
> libpreludedb viy @everybody
> manatee-open kirill @everybody
> python-module-aiokafka @python @everybody
> python3-module-jsonobject @python @everybody
> python-module-pysqlcipher3 @python @everybody
> python-module-pygame lav @python @qa @everybody
> python3-module-pcap @python @everybody
> python3-module-llfuse lav @everybody
> python3-module-guppy @python @everybody
> libtdb cas @everybody
> ldns darktemplar @everybody
> pam_wrapper rider @everybody
> 
> _______________________________________________
> Devel mailing list
> Devel lists.altlinux.org
> https://lists.altlinux.org/mailman/listinfo/develDevel