[devel] python3

Grigory Ustinov grenka altlinux.org
3 15:27:44 MSK 2020


 ,     python3.9.  
, ,        ?

libtalloc shaba vitty sin @qa
python3-module-nss @python @everybody
python3-module-mathutils lav @everybody
netgen nickel @everybody
libselinux rider nbr darktemplar
python3-module-pyev @python @everybody
openbabel mike @everybody
lasso lvol @everybody
python-module-sip @python zerg
python3-module-PySide2 cas @everybody
libcap-ng rider
libsigrokdecode sbolshakov @everybody
fontforge pv lav
python3-module-pygobject nbr @everybody
shiboken-py3 darktemplar @everybody
audit rider sem @everybody
setools darktemplar sem led rider @qa
volume_key aris
python-module-cdecimal @python @everybody
zbar rt rider @everybody
python3-module-pyeclib grenka @python
python-module-pyuv @python @everybody
libprelude @python @everybody @qa
python-module-cvxopt @python @qa @everybody
libxml2 shaba at legion @qa
libpreludedb viy @everybody
manatee-open kirill @everybody
python-module-aiokafka @python @everybody
python3-module-jsonobject @python @everybody
python-module-pysqlcipher3 @python @everybody
python-module-pygame lav @python @qa @everybody
python3-module-pcap @python @everybody
python3-module-llfuse lav @everybody
python3-module-guppy @python @everybody
libtdb cas @everybody
ldns darktemplar @everybody
pam_wrapper rider @everybodyDevel