[Comm] Re: .

Dmitry Vodennikov =?iso-8859-1?q?vod_=CE=C1_elecom=2Eru?=
2 11:44:01 MSD 2005


Alexey V. Novikov :
> 30.03.2005 15:13, Nick S. Grechukh :
> 
>> On Wednesday 30 March 2005 14:09, Maxim Bodyansky wrote:
>>
>>>   .
>>
>>
>>  -   .   
>> /etc/modules.conf
> 
>  MAC ifcfg-eth*.
  ?community