[Comm] Re: .

Alexey V. Novikov =?iso-8859-1?q?shader_=CE=C1_yandex=2Eru?=
1 09:04:24 MSD 2005


30.03.2005 15:13, Nick S. Grechukh :
> On Wednesday 30 March 2005 14:09, Maxim Bodyansky wrote:
> 
>>    .
> 
>   -     . 
>      /etc/modules.conf
   MAC  ifcfg-eth*.

-- 
WBR, Alexey V. Novikovcommunity