[Sysadmins] ðÅÒÉÏÄÉÞÅÓËÉÅ ÐÁÄÅÎÉÑ dovecot-auth É ntlm_auth - P8

Andrey Cherepanov cas ÎÁ altlinux.org
ó éÀÌ 28 06:52:26 MSK 2018


îÁÄÏ ÐÒÏÂÏ×ÁÔØ dovecot-2.3.2.1 ÉÚ Sisyphus. îÅÐÏÎÑÔÎÏ, ÐÏÞÅÍÕ ÅÇÏ ÎÅ 
ÂÜËÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÌÉ.

28.07.2018 02:49, íÏÓËÁÌÅÎËÏ áÌÅËÓÅÊ ÷ÌÁÄÉÍÉÒÏ×ÉÞ ÐÉÛÅÔ:
> íÏÓËÁÌÅÎËÏ áÌÅËÓÅÊ ÷ÌÁÄÉÍÉÒÏ×ÉÞ ÐÉÓÁÌ 27.07.2018 09:57:
>> ðÏ ÐÒÏÂÌÅÍÅ, ÐÏÄÎÑÔÏÊ × ÎÁÞÁÌÅ ÏÂÓÕÖÄÅÎÉÑ: ÔÒÅÔØÉ ÓÕÔËÉ ÒÁÂÏÔÙ,
>> worker/auth ÉÚ dovecot 2.2.36 ÎÅ ÕÐÁÌ ÎÉ ÒÁÚÕ, ntlm_auth ÕÐÁÌ 7 ÒÁÚ.
>
> îÕ ÞÔÏ Ö, ÔÒÏÅ ÓÕÔÏË ÎÅ ÐÒÏÄÅÒÖÁÌÓÑ É dovecot 2.2.36. :( õÐÁÌ ÔÁËÉ 
> auth-worker. á ntlm_auth ÕÐÁÌ ÕÖÅ 13 ÒÁÚ.
>
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: *** Error in 
> `dovecot/auth': free(): corrupted unsorted chunks: 0x0000000000864980 ***
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: ======= Backtrace: 
> =========
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> /lib64/libc.so.6(+0x6f325)[0x7f9b8d5d7325]
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> /lib64/libc.so.6(+0x74ae6)[0x7f9b8d5dcae6]
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> /lib64/libc.so.6(+0x752ce)[0x7f9b8d5dd2ce]
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: dovecot/auth[0x43714e]
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> /usr/lib64/dovecot/libdovecot.so.0(io_loop_call_io+0x52)[0x7f9b8f423bf2]
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> /usr/lib64/dovecot/libdovecot.so.0(io_loop_handler_run_internal+0xe9)[0x7f9b8f4251c9]
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> /usr/lib64/dovecot/libdovecot.so.0(io_loop_handler_run+0x3c)[0x7f9b8f423c8c]
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> /usr/lib64/dovecot/libdovecot.so.0(io_loop_run+0x38)[0x7f9b8f423e38]
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> /usr/lib64/dovecot/libdovecot.so.0(master_service_run+0x13)[0x7f9b8f3ac263]
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> dovecot/auth(main+0x2f6)[0x4107a6]
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> /lib64/libc.so.6(__libc_start_main+0xf0)[0x7f9b8d5887f0]
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> dovecot/auth(_start+0x29)[0x4109f9]
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: ======= Memory map: 
> ========
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 00400000-0045f000 
> r-xp 00000000 fd:08 1270807ššššššššššššššššššššššššššš 
> /usr/libexec/dovecot/auth
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 0065f000-00662000 
> r--p 0005f000 fd:08 1270807ššššššššššššššššššššššššššš 
> /usr/libexec/dovecot/auth
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 00662000-00665000 
> rw-p 00062000 fd:08 1270807ššššššššššššššššššššššššššš 
> /usr/libexec/dovecot/auth
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 00828000-0086a000 
> rw-p 00000000 00:00 0ššššššššššššššššššššššššššššššššš [heap]
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b84000000-7f9b84021000 rw-p 00000000 00:00 0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b84021000-7f9b88000000 ---p 00000000 00:00 0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b89428000-7f9b8943e000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1247745ššššššššššššššššššš /lib64/libgcc_s.so.1
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8943e000-7f9b8963d000 ---p 00016000 fd:08 
> 1247745ššššššššššššššššššš /lib64/libgcc_s.so.1
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8963d000-7f9b8963e000 r--p 00015000 fd:08 
> 1247745ššššššššššššššššššš /lib64/libgcc_s.so.1
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8963e000-7f9b8963f000 rw-p 00016000 fd:08 
> 1247745ššššššššššššššššššš /lib64/libgcc_s.so.1
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8963f000-7f9b89647000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1253734ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/libgs2.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b89647000-7f9b89846000 ---p 00008000 fd:08 
> 1253734ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/libgs2.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b89846000-7f9b89847000 r--p 00007000 fd:08 
> 1253734ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/libgs2.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b89847000-7f9b89848000 rw-p 00008000 fd:08 
> 1253734ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/libgs2.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b89848000-7f9b89990000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1246481ššššššššššššššššššš /lib64/libdb-4.7.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b89990000-7f9b89b8f000 ---p 00148000 fd:08 
> 1246481ššššššššššššššššššš /lib64/libdb-4.7.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b89b8f000-7f9b89b92000 r--p 00147000 fd:08 
> 1246481ššššššššššššššššššš /lib64/libdb-4.7.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b89b92000-7f9b89b93000 rw-p 0014a000 fd:08 
> 1246481ššššššššššššššššššš /lib64/libdb-4.7.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b89b93000-7f9b89b99000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1253749ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/libsasldb.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b89b99000-7f9b89d98000 ---p 00006000 fd:08 
> 1253749ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/libsasldb.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b89d98000-7f9b89d99000 r--p 00005000 fd:08 
> 1253749ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/libsasldb.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b89d99000-7f9b89d9a000 rw-p 00006000 fd:08 
> 1253749ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/libsasldb.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b89d9a000-7f9b89da3000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1253752ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/libscram.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b89da3000-7f9b89fa2000 ---p 00009000 fd:08 
> 1253752ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/libscram.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b89fa2000-7f9b89fa3000 r--p 00008000 fd:08 
> 1253752ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/libscram.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b89fa3000-7f9b89fa4000 rw-p 00009000 fd:08 
> 1253752ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/libscram.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b89fa4000-7f9b89fa9000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1253728ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/libcrammd5.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b89fa9000-7f9b8a1a8000 ---p 00005000 fd:08 
> 1253728ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/libcrammd5.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8a1a8000-7f9b8a1a9000 r--p 00004000 fd:08 
> 1253728ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/libcrammd5.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8a1a9000-7f9b8a1aa000 rw-p 00005000 fd:08 
> 1253728ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/libcrammd5.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8a1aa000-7f9b8a1b5000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1253755ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/libsrp.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8a1b5000-7f9b8a3b5000 ---p 0000b000 fd:08 
> 1253755ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/libsrp.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8a3b5000-7f9b8a3b6000 r--p 0000b000 fd:08 
> 1253755ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/libsrp.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8a3b6000-7f9b8a3b7000 rw-p 0000c000 fd:08 
> 1253755ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/libsrp.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8a3b7000-7f9b8a3bb000 r-xp 00000000 fd:08 1253725 
> /usr/lib64/sasl2-3/libanonymous.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8a3bb000-7f9b8a5ba000 ---p 00004000 fd:08 1253725 
> /usr/lib64/sasl2-3/libanonymous.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8a5ba000-7f9b8a5bb000 r--p 00003000 fd:08 1253725 
> /usr/lib64/sasl2-3/libanonymous.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8a5bb000-7f9b8a5bc000 rw-p 00004000 fd:08 1253725 
> /usr/lib64/sasl2-3/libanonymous.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8a5bc000-7f9b8a5c0000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1253746ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/libplain.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8a5c0000-7f9b8a7bf000 ---p 00004000 fd:08 
> 1253746ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/libplain.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8a7bf000-7f9b8a7c0000 r--p 00003000 fd:08 
> 1253746ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/libplain.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8a7c0000-7f9b8a7c1000 rw-p 00004000 fd:08 
> 1253746ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/libplain.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8a7c1000-7f9b8a7c9000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1253740ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/libntlm.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8a7c9000-7f9b8a9c8000 ---p 00008000 fd:08 
> 1253740ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/libntlm.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8a9c8000-7f9b8a9c9000 r--p 00007000 fd:08 
> 1253740ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/libntlm.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8a9c9000-7f9b8a9ca000 rw-p 00008000 fd:08 
> 1253740ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/libntlm.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8a9ca000-7f9b8a9ce000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1253737ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/liblogin.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8a9ce000-7f9b8abcd000 ---p 00004000 fd:08 
> 1253737ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/liblogin.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8abcd000-7f9b8abce000 r--p 00003000 fd:08 
> 1253737ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/liblogin.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8abce000-7f9b8abcf000 rw-p 00004000 fd:08 
> 1253737ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/liblogin.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8abcf000-7f9b8abe4000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1253743ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/libotp.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8abe4000-7f9b8ade4000 ---p 00015000 fd:08 
> 1253743ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/libotp.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8ade4000-7f9b8ade5000 r--p 00015000 fd:08 
> 1253743ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/libotp.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8ade5000-7f9b8adea000 rw-p 00016000 fd:08 
> 1253743ššššššššššššššššššš /usr/lib64/sasl2-3/libotp.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8adea000-7f9b8adf7000 r-xp 00000000 fd:08 1253731 
> /usr/lib64/sasl2-3/libdigestmd5.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8adf7000-7f9b8aff6000 ---p 0000d000 fd:08 1253731 
> /usr/lib64/sasl2-3/libdigestmd5.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8aff6000-7f9b8aff7000 r--p 0000c000 fd:08 1253731 
> /usr/lib64/sasl2-3/libdigestmd5.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8aff7000-7f9b8aff8000 rw-p 0000d000 fd:08 1253731 
> /usr/lib64/sasl2-3/libdigestmd5.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8aff8000-7f9b8affb000 r-xp 00000000 fd:08 1246584 
> /usr/lib64/dovecot/modules/auth/lib20_auth_var_expand_crypt.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8affb000-7f9b8b1fa000 ---p 00003000 fd:08 1246584 
> /usr/lib64/dovecot/modules/auth/lib20_auth_var_expand_crypt.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8b1fa000-7f9b8b1fb000 r--p 00002000 fd:08 1246584 
> /usr/lib64/dovecot/modules/auth/lib20_auth_var_expand_crypt.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8b1fb000-7f9b8b1fc000 rw-p 00003000 fd:08 1246584 
> /usr/lib64/dovecot/modules/auth/lib20_auth_var_expand_crypt.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8b1fc000-7f9b8b23f000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1246787ššššššššššššššššššš /lib64/libpcre.so.3.15.8
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8b23f000-7f9b8b43e000 ---p 00043000 fd:08 
> 1246787ššššššššššššššššššš /lib64/libpcre.so.3.15.8
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8b43e000-7f9b8b43f000 r--p 00042000 fd:08 
> 1246787ššššššššššššššššššš /lib64/libpcre.so.3.15.8
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8b43f000-7f9b8b440000 rw-p 00043000 fd:08 
> 1246787ššššššššššššššššššš /lib64/libpcre.so.3.15.8
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8b440000-7f9b8b463000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1247739ššššššššššššššššššš /lib64/libselinux.so.1
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8b463000-7f9b8b663000 ---p 00023000 fd:08 
> 1247739ššššššššššššššššššš /lib64/libselinux.so.1
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8b663000-7f9b8b664000 r--p 00023000 fd:08 
> 1247739ššššššššššššššššššš /lib64/libselinux.so.1
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8b664000-7f9b8b665000 rw-p 00024000 fd:08 
> 1247739ššššššššššššššššššš /lib64/libselinux.so.1
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8b665000-7f9b8b667000 rw-p 00000000 00:00 0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8b667000-7f9b8b6b5000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1248162ššššššššššššššššššš /usr/lib64/libldap_r-2.4.so.2.10.8
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8b6b5000-7f9b8b8b5000 ---p 0004e000 fd:08 
> 1248162ššššššššššššššššššš /usr/lib64/libldap_r-2.4.so.2.10.8
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8b8b5000-7f9b8b8b6000 r--p 0004e000 fd:08 
> 1248162ššššššššššššššššššš /usr/lib64/libldap_r-2.4.so.2.10.8
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8b8b6000-7f9b8b8b8000 rw-p 0004f000 fd:08 
> 1248162ššššššššššššššššššš /usr/lib64/libldap_r-2.4.so.2.10.8
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8b8b8000-7f9b8b8bb000 rw-p 00000000 00:00 0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8b8bb000-7f9b8b9be000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1246757ššššššššššššššššššš /lib64/libm-2.23.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8b9be000-7f9b8bbbe000 ---p 00103000 fd:08 
> 1246757ššššššššššššššššššš /lib64/libm-2.23.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8bbbe000-7f9b8bbbf000 r--p 00103000 fd:08 
> 1246757ššššššššššššššššššš /lib64/libm-2.23.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8bbbf000-7f9b8bbc0000 rw-p 00104000 fd:08 
> 1246757ššššššššššššššššššš /lib64/libm-2.23.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8bbc0000-7f9b8bbd8000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1246741ššššššššššššššššššš /lib64/libpthread-2.23.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8bbd8000-7f9b8bdd7000 ---p 00018000 fd:08 
> 1246741ššššššššššššššššššš /lib64/libpthread-2.23.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8bdd7000-7f9b8bdd8000 r--p 00017000 fd:08 
> 1246741ššššššššššššššššššš /lib64/libpthread-2.23.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8bdd8000-7f9b8bdd9000 rw-p 00018000 fd:08 
> 1246741ššššššššššššššššššš /lib64/libpthread-2.23.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8bdd9000-7f9b8bddd000 rw-p 00000000 00:00 0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8bddd000-7f9b8bdf4000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1246809ššššššššššššššššššš /lib64/libz.so.1.2.8
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8bdf4000-7f9b8bff3000 ---p 00017000 fd:08 
> 1246809ššššššššššššššššššš /lib64/libz.so.1.2.8
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8bff3000-7f9b8bff4000 r--p 00016000 fd:08 
> 1246809ššššššššššššššššššš /lib64/libz.so.1.2.8
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8bff4000-7f9b8bff5000 rw-p 00017000 fd:08 
> 1246809ššššššššššššššššššš /lib64/libz.so.1.2.8
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8bff5000-7f9b8c220000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1247037ššššššššššššššššššš /lib64/libcrypto.so.1.0.2n
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8c220000-7f9b8c420000 ---p 0022b000 fd:08 
> 1247037ššššššššššššššššššš /lib64/libcrypto.so.1.0.2n
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8c420000-7f9b8c43c000 r--p 0022b000 fd:08 
> 1247037ššššššššššššššššššš /lib64/libcrypto.so.1.0.2n
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8c43c000-7f9b8c448000 rw-p 00247000 fd:08 
> 1247037ššššššššššššššššššš /lib64/libcrypto.so.1.0.2n
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8c448000-7f9b8c44b000 rw-p 00000000 00:00 0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8c44b000-7f9b8c4bc000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1248775ššššššššššššššššššš /lib64/libssl.so.1.0.2n
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8c4bc000-7f9b8c6bb000 ---p 00071000 fd:08 
> 1248775ššššššššššššššššššš /lib64/libssl.so.1.0.2n
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8c6bb000-7f9b8c6c0000 r--p 00070000 fd:08 
> 1248775ššššššššššššššššššš /lib64/libssl.so.1.0.2n
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8c6c0000-7f9b8c6c7000 rw-p 00075000 fd:08 
> 1248775ššššššššššššššššššš /lib64/libssl.so.1.0.2n
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8c6c7000-7f9b8c6e3000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1249646ššššššššššššššššššš /lib64/libsasl2.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8c6e3000-7f9b8c8e2000 ---p 0001c000 fd:08 
> 1249646ššššššššššššššššššš /lib64/libsasl2.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8c8e2000-7f9b8c8e3000 r--p 0001b000 fd:08 
> 1249646ššššššššššššššššššš /lib64/libsasl2.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8c8e3000-7f9b8c8e4000 rw-p 0001c000 fd:08 
> 1249646ššššššššššššššššššš /lib64/libsasl2.so.3.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8c8e4000-7f9b8c8f8000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1246780ššššššššššššššššššš /lib64/libresolv-2.23.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8c8f8000-7f9b8caf7000 ---p 00014000 fd:08 
> 1246780ššššššššššššššššššš /lib64/libresolv-2.23.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8caf7000-7f9b8caf8000 r--p 00013000 fd:08 
> 1246780ššššššššššššššššššš /lib64/libresolv-2.23.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8caf8000-7f9b8caf9000 rw-p 00014000 fd:08 
> 1246780ššššššššššššššššššš /lib64/libresolv-2.23.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8caf9000-7f9b8cafb000 rw-p 00000000 00:00 0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8cafb000-7f9b8cafe000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1246769ššššššššššššššššššš /lib64/libkeyutils.so.1.6
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8cafe000-7f9b8ccfd000 ---p 00003000 fd:08 
> 1246769ššššššššššššššššššš /lib64/libkeyutils.so.1.6
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8ccfd000-7f9b8ccfe000 r--p 00002000 fd:08 
> 1246769ššššššššššššššššššš /lib64/libkeyutils.so.1.6
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8ccfe000-7f9b8ccff000 rw-p 00003000 fd:08 
> 1246769ššššššššššššššššššš /lib64/libkeyutils.so.1.6
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8ccff000-7f9b8cd0b000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1247715ššššššššššššššššššš /lib64/libkrb5support.so.0.1
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8cd0b000-7f9b8cf0a000 ---p 0000c000 fd:08 
> 1247715ššššššššššššššššššš /lib64/libkrb5support.so.0.1
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8cf0a000-7f9b8cf0b000 r--p 0000b000 fd:08 
> 1247715ššššššššššššššššššš /lib64/libkrb5support.so.0.1
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8cf0b000-7f9b8cf0c000 rw-p 0000c000 fd:08 
> 1247715ššššššššššššššššššš /lib64/libkrb5support.so.0.1
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8cf0c000-7f9b8cf0f000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1246752ššššššššššššššššššš /lib64/libcom_err.so.2.1
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8cf0f000-7f9b8d10e000 ---p 00003000 fd:08 
> 1246752ššššššššššššššššššš /lib64/libcom_err.so.2.1
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8d10e000-7f9b8d10f000 r--p 00002000 fd:08 
> 1246752ššššššššššššššššššš /lib64/libcom_err.so.2.1
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8d10f000-7f9b8d110000 rw-p 00003000 fd:08 
> 1246752ššššššššššššššššššš /lib64/libcom_err.so.2.1
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8d110000-7f9b8d13e000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1246795ššššššššššššššššššš /lib64/libk5crypto.so.3.1
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8d13e000-7f9b8d33d000 ---p 0002e000 fd:08 
> 1246795ššššššššššššššššššš /lib64/libk5crypto.so.3.1
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8d33d000-7f9b8d33f000 r--p 0002d000 fd:08 
> 1246795ššššššššššššššššššš /lib64/libk5crypto.so.3.1
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8d33f000-7f9b8d340000 rw-p 0002f000 fd:08 
> 1246795ššššššššššššššššššš /lib64/libk5crypto.so.3.1
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8d340000-7f9b8d341000 rw-p 00000000 00:00 0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8d341000-7f9b8d35d000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1246113ššššššššššššššššššš /lib64/libaudit.so.1.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8d35d000-7f9b8d55c000 ---p 0001c000 fd:08 
> 1246113ššššššššššššššššššš /lib64/libaudit.so.1.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8d55c000-7f9b8d55d000 r--p 0001b000 fd:08 
> 1246113ššššššššššššššššššš /lib64/libaudit.so.1.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8d55d000-7f9b8d55e000 rw-p 0001c000 fd:08 
> 1246113ššššššššššššššššššš /lib64/libaudit.so.1.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8d55e000-7f9b8d568000 rw-p 00000000 00:00 0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8d568000-7f9b8d701000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1246739ššššššššššššššššššš /lib64/libc-2.23.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8d701000-7f9b8d901000 ---p 00199000 fd:08 
> 1246739ššššššššššššššššššš /lib64/libc-2.23.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8d901000-7f9b8d905000 r--p 00199000 fd:08 
> 1246739ššššššššššššššššššš /lib64/libc-2.23.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8d905000-7f9b8d907000 rw-p 0019d000 fd:08 
> 1246739ššššššššššššššššššš /lib64/libc-2.23.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8d907000-7f9b8d90b000 rw-p 00000000 00:00 0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8d90b000-7f9b8d9e2000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1248191ššššššššššššššššššš /usr/lib64/libsqlite3.so.0.8.6
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8d9e2000-7f9b8dbe2000 ---p 000d7000 fd:08 
> 1248191ššššššššššššššššššš /usr/lib64/libsqlite3.so.0.8.6
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8dbe2000-7f9b8dbe4000 r--p 000d7000 fd:08 
> 1248191ššššššššššššššššššš /usr/lib64/libsqlite3.so.0.8.6
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8dbe4000-7f9b8dbe8000 rw-p 000d9000 fd:08 
> 1248191ššššššššššššššššššš /usr/lib64/libsqlite3.so.0.8.6
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8dbe8000-7f9b8dbe9000 rw-p 00000000 00:00 0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8dbe9000-7f9b8dc13000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1248188ššššššššššššššššššš /usr/lib64/libpq.so.5.4
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8dc13000-7f9b8de12000 ---p 0002a000 fd:08 
> 1248188ššššššššššššššššššš /usr/lib64/libpq.so.5.4
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8de12000-7f9b8de14000 r--p 00029000 fd:08 
> 1248188ššššššššššššššššššš /usr/lib64/libpq.so.5.4
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8de14000-7f9b8de16000 rw-p 0002b000 fd:08 
> 1248188ššššššššššššššššššš /usr/lib64/libpq.so.5.4
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8de16000-7f9b8e126000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1246944ššššššššššššššššššš /usr/lib64/libmysqlclient.so.18.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8e126000-7f9b8e325000 ---p 00310000 fd:08 
> 1246944ššššššššššššššššššš /usr/lib64/libmysqlclient.so.18.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8e325000-7f9b8e32d000 r--p 0030f000 fd:08 
> 1246944ššššššššššššššššššš /usr/lib64/libmysqlclient.so.18.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8e32d000-7f9b8e3a0000 rw-p 00317000 fd:08 
> 1246944ššššššššššššššššššš /usr/lib64/libmysqlclient.so.18.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8e3a0000-7f9b8e3aa000 rw-p 00000000 00:00 0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8e3aa000-7f9b8e3b8000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1246772ššššššššššššššššššš /lib64/liblber-2.4.so.2.10.8
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8e3b8000-7f9b8e5b7000 ---p 0000e000 fd:08 
> 1246772ššššššššššššššššššš /lib64/liblber-2.4.so.2.10.8
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8e5b7000-7f9b8e5b8000 r--p 0000d000 fd:08 
> 1246772ššššššššššššššššššš /lib64/liblber-2.4.so.2.10.8
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8e5b8000-7f9b8e5b9000 rw-p 0000e000 fd:08 
> 1246772ššššššššššššššššššš /lib64/liblber-2.4.so.2.10.8
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8e5b9000-7f9b8e601000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1246773ššššššššššššššššššš /lib64/libldap-2.4.so.2.10.8
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8e601000-7f9b8e800000 ---p 00048000 fd:08 
> 1246773ššššššššššššššššššš /lib64/libldap-2.4.so.2.10.8
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8e800000-7f9b8e801000 r--p 00047000 fd:08 
> 1246773ššššššššššššššššššš /lib64/libldap-2.4.so.2.10.8
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8e801000-7f9b8e803000 rw-p 00048000 fd:08 
> 1246773ššššššššššššššššššš /lib64/libldap-2.4.so.2.10.8
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8e803000-7f9b8e8c9000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1247703ššššššššššššššššššš /lib64/libkrb5.so.3.3
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8e8c9000-7f9b8eac8000 ---p 000c6000 fd:08 
> 1247703ššššššššššššššššššš /lib64/libkrb5.so.3.3
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8eac8000-7f9b8ead6000 r--p 000c5000 fd:08 
> 1247703ššššššššššššššššššš /lib64/libkrb5.so.3.3
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8ead6000-7f9b8ead9000 rw-p 000d3000 fd:08 
> 1247703ššššššššššššššššššš /lib64/libkrb5.so.3.3
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8ead9000-7f9b8eb1f000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1246110ššššššššššššššššššš /lib64/libgssapi_krb5.so.2.2
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8eb1f000-7f9b8ed1e000 ---p 00046000 fd:08 
> 1246110ššššššššššššššššššš /lib64/libgssapi_krb5.so.2.2
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8ed1e000-7f9b8ed20000 r--p 00045000 fd:08 
> 1246110ššššššššššššššššššš /lib64/libgssapi_krb5.so.2.2
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8ed20000-7f9b8ed22000 rw-p 00047000 fd:08 
> 1246110ššššššššššššššššššš /lib64/libgssapi_krb5.so.2.2
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8ed22000-7f9b8ed30000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1246784ššššššššššššššššššš /lib64/libpam.so.0.84.2
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8ed30000-7f9b8ef2f000 ---p 0000e000 fd:08 
> 1246784ššššššššššššššššššš /lib64/libpam.so.0.84.2
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8ef2f000-7f9b8ef30000 r--p 0000d000 fd:08 
> 1246784ššššššššššššššššššš /lib64/libpam.so.0.84.2
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8ef30000-7f9b8ef31000 rw-p 0000e000 fd:08 
> 1246784ššššššššššššššššššš /lib64/libpam.so.0.84.2
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8ef31000-7f9b8ef3e000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1246751ššššššššššššššššššš /lib64/libcrypt-2.23.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8ef3e000-7f9b8f13d000 ---p 0000d000 fd:08 
> 1246751ššššššššššššššššššš /lib64/libcrypt-2.23.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8f13d000-7f9b8f13e000 r--p 0000c000 fd:08 
> 1246751ššššššššššššššššššš /lib64/libcrypt-2.23.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8f13e000-7f9b8f13f000 rw-p 0000d000 fd:08 
> 1246751ššššššššššššššššššš /lib64/libcrypt-2.23.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8f13f000-7f9b8f16d000 rw-p 00000000 00:00 0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8f16d000-7f9b8f16f000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1246753ššššššššššššššššššš /lib64/libdl-2.23.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8f16f000-7f9b8f36f000 ---p 00002000 fd:08 
> 1246753ššššššššššššššššššš /lib64/libdl-2.23.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8f36f000-7f9b8f370000 r--p 00002000 fd:08 
> 1246753ššššššššššššššššššš /lib64/libdl-2.23.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8f370000-7f9b8f371000 rw-p 00003000 fd:08 
> 1246753ššššššššššššššššššš /lib64/libdl-2.23.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8f371000-7f9b8f498000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1246583ššššššššššššššššššš /usr/lib64/dovecot/libdovecot.so.0.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8f498000-7f9b8f697000 ---p 00127000 fd:08 
> 1246583ššššššššššššššššššš /usr/lib64/dovecot/libdovecot.so.0.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8f697000-7f9b8f69b000 r--p 00126000 fd:08 
> 1246583ššššššššššššššššššš /usr/lib64/dovecot/libdovecot.so.0.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8f69b000-7f9b8f69f000 rw-p 0012a000 fd:08 
> 1246583ššššššššššššššššššš /usr/lib64/dovecot/libdovecot.so.0.0.0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8f69f000-7f9b8f6a2000 rw-p 00000000 00:00 0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8f6a2000-7f9b8f6a3000 r-xp 00000000 fd:08 1253602 
> /usr/lib64/dovecot/modules/stats/libstats_auth.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8f6a3000-7f9b8f8a3000 ---p 00001000 fd:08 1253602 
> /usr/lib64/dovecot/modules/stats/libstats_auth.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8f8a3000-7f9b8f8a4000 r--p 00001000 fd:08 1253602 
> /usr/lib64/dovecot/modules/stats/libstats_auth.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8f8a4000-7f9b8f8a5000 rw-p 00002000 fd:08 1253602 
> /usr/lib64/dovecot/modules/stats/libstats_auth.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8f8a5000-7f9b8f8c9000 r-xp 00000000 fd:08 
> 1246137ššššššššššššššššššš /lib64/ld-2.23.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8fa7f000-7f9b8fab4000 r--s 00000000 fd:0e 
> 131267šššššššššššššššššššš /var/lib/nscd/hosts
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8fab4000-7f9b8fac1000 rw-p 00000000 00:00 0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8fac5000-7f9b8fac8000 rw-p 00000000 00:00 0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8fac8000-7f9b8fac9000 r--p 00023000 fd:08 
> 1246137ššššššššššššššššššš /lib64/ld-2.23.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8fac9000-7f9b8faca000 rw-p 00024000 fd:08 
> 1246137ššššššššššššššššššš /lib64/ld-2.23.so
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7f9b8faca000-7f9b8facb000 rw-p 00000000 00:00 0
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7ffcd5781000-7ffcd5796000 rw-p 00000000 00:00 
> 0ššššššššššššššššššššššššš [stack]
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> 7ffcd57f6000-7ffcd57f8000 r-xp 00000000 00:00 
> 0ššššššššššššššššššššššššš [vdso]
> Jul 27 19:23:12 mail dovecot: auth-worker: Error: 
> ffffffffff600000-ffffffffff601000 r-xp 00000000 00:00 
> 0ššššššššššššššššš [vsyscall]
> _______________________________________________
> Sysadmins mailing list
> Sysadmins ÎÁ lists.altlinux.org
> https://lists.altlinux.org/mailman/listinfo/sysadmins


-- 
Andrey Cherepanov
cas ÎÁ altlinux.orgðÏÄÒÏÂÎÁÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÓÐÉÓËÅ ÒÁÓÓÙÌËÉ Sysadmins