[sisyphus] I: xorg-server-1.6.0

Sergey Bolshakov =?iso-8859-1?q?sbolshakov_=CE=C1_altlinux=2Eru?=
Пт Мар 13 14:01:38 MSK 2009


>>>>> "Valery" == Valery V Inozemtsev <shrek-u2l5PoMzF/Uox3rIn2DAYQ на public.gmane.org> writes:

 > On Monday 02 March 2009 20:15:12 Valery V. Inozemtsev wrote:
 >> Hi
 > ...
 >> - драйвер intel все так же течет и не работает на i8xx (исправить обещают в

 > xorg-drv-intel-2.6.3-alt3 не течет и работает на i8xx

Определённо не течёт, поскольку не работает.
"Fatal server error:
Couldn't bind memory for BO front buffer"

-- 


Подробная информация о списке рассылки Sisyphus