[sisyphus] sisyphus × ÏÔÓÔÁ×ËÅ?

=?iso-8859-1?q?migor_=CE=C1_linux=2Eru=2Enet?= =?iso-8859-1?q?migor_=CE=C1_linux=2Eru=2Enet?=
Ср Фев 14 02:38:17 MSK 2001


Hi
ðÏÐÙÔÁÌÓÑ ÐÏÓÔÁ×ÉÔØ ÏÞÅÒÅÄÎÕÀ ÓÉÓÔÅÍÕ É ÏËÁÚÁÌÏÓØ ÞÔÏ ÔÅÐÅÒØ
ÜÔÏ ÎÅ ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÄÅÌÁÔØ ÂÅÚ ÛÁÍÁÎÓÔ×Á. ðÏÑ×ÉÌÁÓØ ÐÕÔÁÎÉÃÁ
× ÚÁ×ÉÓÉÍÏÓÔÑÈ. ëÏÒÏÞÅ ÏÛÉÂËÁ ÐÉÛÅÔÓÑ ÔÁËÁÑ:

warning: error ordering package list: loop in prerequisite
chain: XFree86-75dpi-fonts XFree86 xinitrc netscape-common
XFree86-75dpi-fonts CODE(0x9148x84) at /usr/bin/perl-insta
ll/pkgs.pm line 1143

-- 
With best regards          System administrator
Igor Muratov             mailto:migor на linux.ru.net
Подробная информация о списке рассылки Sisyphus