[#266216] p9 EPERM (try 15) python-module-sip.git=4.19.19-alt4 python-module-PyQt5.git=5.13.1-alt3 ...

Girar awaiter (darktemplar) girar-builder at altlinux.org
Tue Mar 2 15:02:38 MSK 2021


http://git.altlinux.org/tasks/266216/logs/events.15.1.log

2021-Mar-02 11:36:30 :: task #266216 for p9 resumed by darktemplar:
2021-Mar-02 11:36:30 :: message: fix_for_bugzilla_issue_39598
#100 build 4.19.19-alt4 from /gears/p/python-module-sip.git fetched at 2021-Feb-12 07:19:47
#200 build 5.13.1-alt3 from /people/darktemplar/packages/python-module-PyQt5.git fetched at 2021-Feb-12 07:20:04
#240 build 5.13.1-alt2 from /people/darktemplar/packages/python3-module-PyQtWebEngine.git fetched at 2021-Feb-12 08:34:35
#300 removed
#400 removed
#500 build 4.12.1-alt4 from /gears/p/python-module-PyQt4.git fetched at 2021-Feb-12 08:28:16
#600 removed
#700 build 2.10.8-alt4 from /gears/q/qscintilla2.git fetched at 2021-Feb-12 08:40:26
#1000 removed
#1100 delete kde4-python
#1200 removed
#1300 removed
#1400 build 4.14.7-alt5 from /people/darktemplar/packages/kde4-kate.git fetched at 2021-Feb-12 10:57:03
#1500 build 15.12.2-alt4 from /people/darktemplar/packages/kde4sdk.git fetched at 2021-Feb-12 10:57:12
#1600 build 2.68-alt1 from /people/darktemplar/packages/asymptote.git fetched at 2021-Feb-25 13:41:14
#1700 build 19.8-alt2 from /gears/e/eric6.git fetched at 2021-Feb-25 13:59:19
#2000 delete kde4games
#2100 build 1.0.0-alt4.b.git.5c8f710 from /gears/o/opensnitch.git fetched at 2021-Mar-01 11:38:48
#2200 build 2.18.28-alt4 from /people/darktemplar/packages/qgis.git fetched at 2021-Mar-01 14:43:45
#2300 removed
#2400 build 1.2.0-alt8 from /people/darktemplar/packages/avogadro.git fetched at 2021-Mar-02 10:33:09
2021-Mar-02 11:36:30 :: created build repo
2021-Mar-02 11:36:31 :: [armh] #100 python-module-sip.git 4.19.19-alt4: build start
2021-Mar-02 11:36:31 :: [ppc64le] #100 python-module-sip.git 4.19.19-alt4: build start
2021-Mar-02 11:36:31 :: [x86_64] #100 python-module-sip.git 4.19.19-alt4: build start
2021-Mar-02 11:36:31 :: [i586] #100 python-module-sip.git 4.19.19-alt4: build start
2021-Mar-02 11:36:31 :: [aarch64] #100 python-module-sip.git 4.19.19-alt4: build start
2021-Mar-02 11:36:51 :: [i586] #100 python-module-sip.git 4.19.19-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:36:51 :: [i586] #200 python-module-PyQt5.git 5.13.1-alt3: build start
2021-Mar-02 11:36:53 :: [aarch64] #100 python-module-sip.git 4.19.19-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:36:53 :: [aarch64] #200 python-module-PyQt5.git 5.13.1-alt3: build start
2021-Mar-02 11:36:57 :: [ppc64le] #100 python-module-sip.git 4.19.19-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:36:57 :: [ppc64le] #200 python-module-PyQt5.git 5.13.1-alt3: build start
2021-Mar-02 11:37:02 :: [armh] #100 python-module-sip.git 4.19.19-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:37:02 :: [armh] #200 python-module-PyQt5.git 5.13.1-alt3: build start
2021-Mar-02 11:37:14 :: [i586] #200 python-module-PyQt5.git 5.13.1-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:37:14 :: [i586] #240 python3-module-PyQtWebEngine.git 5.13.1-alt2: build start
2021-Mar-02 11:37:15 :: [aarch64] #200 python-module-PyQt5.git 5.13.1-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:37:15 :: [aarch64] #240 python3-module-PyQtWebEngine.git 5.13.1-alt2: build start
2021-Mar-02 11:37:21 :: [ppc64le] #200 python-module-PyQt5.git 5.13.1-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:37:21 :: [ppc64le] #240 python3-module-PyQtWebEngine.git 5.13.1-alt2: build start
2021-Mar-02 11:37:24 :: [x86_64] #100 python-module-sip.git 4.19.19-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:37:24 :: [x86_64] #200 python-module-PyQt5.git 5.13.1-alt3: build start
2021-Mar-02 11:37:30 :: [i586] #240 python3-module-PyQtWebEngine.git 5.13.1-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:37:30 :: [i586] #500 python-module-PyQt4.git 4.12.1-alt4: build start
2021-Mar-02 11:37:32 :: [aarch64] #240 python3-module-PyQtWebEngine.git 5.13.1-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:37:32 :: [aarch64] #500 python-module-PyQt4.git 4.12.1-alt4: build start
2021-Mar-02 11:37:38 :: [ppc64le] #240 python3-module-PyQtWebEngine.git 5.13.1-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:37:38 :: [ppc64le] #500 python-module-PyQt4.git 4.12.1-alt4: build start
2021-Mar-02 11:37:43 :: [armh] #200 python-module-PyQt5.git 5.13.1-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:37:43 :: [armh] #240 python3-module-PyQtWebEngine.git 5.13.1-alt2: build start
2021-Mar-02 11:37:46 :: [i586] #500 python-module-PyQt4.git 4.12.1-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:37:46 :: [i586] #700 qscintilla2.git 2.10.8-alt4: build start
2021-Mar-02 11:37:47 :: [aarch64] #500 python-module-PyQt4.git 4.12.1-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:37:47 :: [aarch64] #700 qscintilla2.git 2.10.8-alt4: build start
2021-Mar-02 11:37:51 :: [x86_64] #200 python-module-PyQt5.git 5.13.1-alt3: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:37:51 :: [x86_64] #240 python3-module-PyQtWebEngine.git 5.13.1-alt2: build start
2021-Mar-02 11:37:55 :: [ppc64le] #500 python-module-PyQt4.git 4.12.1-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:37:55 :: [ppc64le] #700 qscintilla2.git 2.10.8-alt4: build start
2021-Mar-02 11:38:01 :: [i586] #700 qscintilla2.git 2.10.8-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:38:01 :: [i586] #1400 kde4-kate.git 4.14.7-alt5: build start
2021-Mar-02 11:38:04 :: [aarch64] #700 qscintilla2.git 2.10.8-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:38:04 :: [aarch64] #1400 kde4-kate.git 4.14.7-alt5: build start
2021-Mar-02 11:38:07 :: [armh] #240 python3-module-PyQtWebEngine.git 5.13.1-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:38:07 :: [armh] #500 python-module-PyQt4.git 4.12.1-alt4: build start
2021-Mar-02 11:38:12 :: [ppc64le] #700 qscintilla2.git 2.10.8-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:38:12 :: [ppc64le] #1400 kde4-kate.git 4.14.7-alt5: build start
2021-Mar-02 11:38:16 :: [x86_64] #240 python3-module-PyQtWebEngine.git 5.13.1-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:38:16 :: [x86_64] #500 python-module-PyQt4.git 4.12.1-alt4: build start
2021-Mar-02 11:38:17 :: [i586] #1400 kde4-kate.git 4.14.7-alt5: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:38:17 :: [i586] #1500 kde4sdk.git 15.12.2-alt4: build start
2021-Mar-02 11:38:19 :: [aarch64] #1400 kde4-kate.git 4.14.7-alt5: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:38:19 :: [aarch64] #1500 kde4sdk.git 15.12.2-alt4: build start
2021-Mar-02 11:38:29 :: [ppc64le] #1400 kde4-kate.git 4.14.7-alt5: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:38:29 :: [ppc64le] #1500 kde4sdk.git 15.12.2-alt4: build start
2021-Mar-02 11:38:30 :: [x86_64] #500 python-module-PyQt4.git 4.12.1-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:38:30 :: [x86_64] #700 qscintilla2.git 2.10.8-alt4: build start
2021-Mar-02 11:38:32 :: [i586] #1500 kde4sdk.git 15.12.2-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:38:32 :: [i586] #1600 asymptote.git 2.68-alt1: build start
2021-Mar-02 11:38:35 :: [aarch64] #1500 kde4sdk.git 15.12.2-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:38:35 :: [aarch64] #1600 asymptote.git 2.68-alt1: build start
2021-Mar-02 11:38:36 :: [armh] #500 python-module-PyQt4.git 4.12.1-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:38:36 :: [armh] #700 qscintilla2.git 2.10.8-alt4: build start
2021-Mar-02 11:38:44 :: [x86_64] #700 qscintilla2.git 2.10.8-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:38:45 :: [x86_64] #1400 kde4-kate.git 4.14.7-alt5: build start
2021-Mar-02 11:38:46 :: [ppc64le] #1500 kde4sdk.git 15.12.2-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:38:46 :: [ppc64le] #1600 asymptote.git 2.68-alt1: build start
2021-Mar-02 11:38:48 :: [i586] #1600 asymptote.git 2.68-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:38:48 :: [i586] #1700 eric6.git 19.8-alt2: build start
2021-Mar-02 11:38:52 :: [aarch64] #1600 asymptote.git 2.68-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:38:52 :: [aarch64] #1700 eric6.git 19.8-alt2: build start
2021-Mar-02 11:39:00 :: [x86_64] #1400 kde4-kate.git 4.14.7-alt5: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:39:00 :: [x86_64] #1500 kde4sdk.git 15.12.2-alt4: build start
2021-Mar-02 11:39:02 :: [armh] #700 qscintilla2.git 2.10.8-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:39:02 :: [armh] #1400 kde4-kate.git 4.14.7-alt5: build start
2021-Mar-02 11:39:04 :: [ppc64le] #1600 asymptote.git 2.68-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:39:04 :: [ppc64le] #1700 eric6.git 19.8-alt2: build start
2021-Mar-02 11:39:04 :: [i586] #1700 eric6.git 19.8-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:39:04 :: [i586] #2100 opensnitch.git 1.0.0-alt4.b.git.5c8f710: build start
2021-Mar-02 11:39:07 :: [aarch64] #1700 eric6.git 19.8-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:39:07 :: [aarch64] #2100 opensnitch.git 1.0.0-alt4.b.git.5c8f710: build start
2021-Mar-02 11:39:13 :: [x86_64] #1500 kde4sdk.git 15.12.2-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:39:14 :: [x86_64] #1600 asymptote.git 2.68-alt1: build start
2021-Mar-02 11:39:21 :: [ppc64le] #1700 eric6.git 19.8-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:39:21 :: [ppc64le] #2100 opensnitch.git 1.0.0-alt4.b.git.5c8f710: build start
2021-Mar-02 11:39:21 :: [i586] #2100 opensnitch.git 1.0.0-alt4.b.git.5c8f710: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:39:21 :: [i586] #2200 qgis.git 2.18.28-alt4: build start
2021-Mar-02 11:39:24 :: [aarch64] #2100 opensnitch.git 1.0.0-alt4.b.git.5c8f710: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:39:24 :: [aarch64] #2200 qgis.git 2.18.28-alt4: build start
2021-Mar-02 11:39:25 :: [armh] #1400 kde4-kate.git 4.14.7-alt5: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:39:25 :: [armh] #1500 kde4sdk.git 15.12.2-alt4: build start
2021-Mar-02 11:39:28 :: [x86_64] #1600 asymptote.git 2.68-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:39:28 :: [x86_64] #1700 eric6.git 19.8-alt2: build start
2021-Mar-02 11:39:39 :: [i586] #2200 qgis.git 2.18.28-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:39:39 :: [i586] #2400 avogadro.git 1.2.0-alt8: build start
2021-Mar-02 11:39:39 :: [ppc64le] #2100 opensnitch.git 1.0.0-alt4.b.git.5c8f710: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:39:39 :: [ppc64le] #2200 qgis.git 2.18.28-alt4: build start
2021-Mar-02 11:39:42 :: [x86_64] #1700 eric6.git 19.8-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:39:42 :: [x86_64] #2100 opensnitch.git 1.0.0-alt4.b.git.5c8f710: build start
2021-Mar-02 11:39:42 :: [aarch64] #2200 qgis.git 2.18.28-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:39:42 :: [aarch64] #2400 avogadro.git 1.2.0-alt8: build start
2021-Mar-02 11:39:48 :: [armh] #1500 kde4sdk.git 15.12.2-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:39:48 :: [armh] #1600 asymptote.git 2.68-alt1: build start
2021-Mar-02 11:39:56 :: [x86_64] #2100 opensnitch.git 1.0.0-alt4.b.git.5c8f710: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:39:56 :: [x86_64] #2200 qgis.git 2.18.28-alt4: build start
2021-Mar-02 11:39:58 :: [ppc64le] #2200 qgis.git 2.18.28-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:39:58 :: [ppc64le] #2400 avogadro.git 1.2.0-alt8: build start
2021-Mar-02 11:40:12 :: [x86_64] #2200 qgis.git 2.18.28-alt4: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:40:12 :: [x86_64] #2400 avogadro.git 1.2.0-alt8: build start
2021-Mar-02 11:40:12 :: [armh] #1600 asymptote.git 2.68-alt1: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:40:12 :: [armh] #1700 eric6.git 19.8-alt2: build start
2021-Mar-02 11:40:36 :: [armh] #1700 eric6.git 19.8-alt2: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:40:36 :: [armh] #2100 opensnitch.git 1.0.0-alt4.b.git.5c8f710: build start
2021-Mar-02 11:40:46 :: [aarch64] #2400 avogadro.git 1.2.0-alt8: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:40:51 :: [i586] #2400 avogadro.git 1.2.0-alt8: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:41:02 :: [armh] #2100 opensnitch.git 1.0.0-alt4.b.git.5c8f710: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:41:02 :: [armh] #2200 qgis.git 2.18.28-alt4: build start
2021-Mar-02 11:41:12 :: [x86_64] #2400 avogadro.git 1.2.0-alt8: build OK (cached)
2021-Mar-02 11:41:12 :: [ppc64le] #2400 avogadro.git 1.2.0-alt8: build OK (cached)
[armh] Reading Package Lists...
[armh] Building Dependency Tree...
[armh] MI2a: mark gcc-c++
[armh] MI2a: target gcc8-c++
[armh] MI2a:  mark gcc8-c++
[armh] MI2a:  target libstdc++8-devel
[armh] MI2a:   mark libstdc++8-devel
[armh] MI2a:   target gcc-c++-common
[armh] MI2a:    mark gcc-c++-common
[armh] MI2a: mark cmake
[armh] MI2a: target libarchive.so.13
[armh] MI2a:  mark libarchive13
[armh] MI2a:  target libcrypto.so.1.1
[armh] MI2a:   mark libcrypto1.1
[armh] MI2a:   target ca-certificates
[armh] MI2a:    mark ca-certificates
[armh] MI2a:    target ca-trust
[armh] MI2a:     mark ca-trust
[armh] MI2a:     target p11-kit-trust
[armh] MI2a:      mark p11-kit-trust
[armh] MI2a:      target /etc/alternatives/packages.d
[armh] MI2a:       mark alternatives
[armh] MI2a:       target rpm-macros-alternatives
[armh] MI2a:        mark rpm-macros-alternatives
[armh] MI2a:      target libtasn1.so.6
[armh] MI2a:       mark libtasn1
[armh] MI2a:      target libp11-kit
[armh] MI2a:       mark libp11-kit
[armh] MI2a: target libcurl.so.4
[armh] MI2a:  mark libcurl
[armh] MI2a:  target libbrotlidec.so.1
[armh] MI2a:   mark libbrotlidec
[armh] MI2a:   target libbrotlicommon
[armh] MI2a:    mark libbrotlicommon
[armh] MI2a:  target libgssapi_krb5.so.2
[armh] MI2a:   mark libkrb5
[armh] MI2a:   target libcom_err.so.2
[armh] MI2a:    mark libcom_err
[armh] MI2a:   target libkeyutils.so.1
[armh] MI2a:    mark libkeyutils
[armh] MI2a:   target libssl.so.1.1
[armh] MI2a:    mark libssl1.1
[armh] MI2a:   target libverto.so.1
[armh] MI2a:    mark libverto
[armh] MI2a:  target libidn2.so.0
[armh] MI2a:   mark libidn2
[armh] MI2a:  target liblber-2.4.so.2
[armh] MI2a:   mark libldap
[armh] MI2a:   target libsasl2.so.3
[armh] MI2a:    mark libsasl2-3
[armh] MI2a:  target libnghttp2.so.14
[armh] MI2a:   mark libnghttp2
[armh] MI2a:  target libpsl.so.5
[armh] MI2a:   mark libpsl
[armh] MI2a:   target publicsuffix-list-dafsa
[armh] MI2a:    mark publicsuffix-list-dafsa
[armh] MI2a: target libexpat.so.1
[armh] MI2a:  mark libexpat
[armh] MI2a: target libjsoncpp.so.19
[armh] MI2a:  mark libjsoncpp19
[armh] MI2a: target librhash.so.0
[armh] MI2a:  mark librhash
[armh] MI2a: target libuv.so.1
[armh] MI2a:  mark libuv
[armh] MI2a: target cmake-modules
[armh] MI2a:  mark cmake-modules
[armh] MI2a:  target dump
[armh] MI2a:   mark dump
[armh] MI2a:   target libe2p.so.2
[armh] MI2a:    mark libe2fs
[armh] MI2a:   target rmt
[armh] MI2a:    mark rmt
[armh] MI2a: target rpm-macros-cmake
[armh] MI2a:  mark rpm-macros-cmake
[armh] MI2a: mark libfcgi-devel
[armh] MI2a: target libfcgi
[armh] MI2a:  mark libfcgi
[armh] MI2a: mark libgdal-devel
[armh] MI2a: target libunixODBC-devel
[armh] MI2a:  mark libunixODBC-devel
[armh] MI2a:  target libunixODBC-devel-compat
[armh] MI2a:   mark libunixODBC-devel-compat
[armh] MI2a:   target libunixODBC2
[armh] MI2a:    mark libunixODBC2
[armh] MI2a:    target libltdl.so.7
[armh] MI2a:     mark libltdl7
[armh] MI2a: target zlib-devel
[armh] MI2a:  mark zlib-devel
[armh] MI2a: target libgdal
[armh] MI2a:  mark libgdal
[armh] MI2a:  target libcfitsio.so.4
[armh] MI2a:   mark libcfitsio4
[armh] MI2a:  target libgeos_c.so.1
[armh] MI2a:   mark libgeos
[armh] MI2a:  target libgif.so.4
[armh] MI2a:   mark libgif
[armh] MI2a:  target libhdf5.so.8
[armh] MI2a:   mark libhdf5-8-seq
[armh] MI2a:  target libjasper.so.4
[armh] MI2a:   mark libjasper
[armh] MI2a:   target libjpeg.so.62
[armh] MI2a:    mark libjpeg
[armh] MI2a:  target libmysqlclient.so.21
[armh] MI2a:   mark libmysqlclient21
[armh] MI2a:  target libnetcdf.so.11
[armh] MI2a:   mark libnetcdf11-seq
[armh] MI2a:  target libpng16.so.16
[armh] MI2a:   mark libpng16
[armh] MI2a:  target libpq.so.5
[armh] MI2a:   mark libpq5
[armh] MI2a:  target libsqlite3.so.0
[armh] MI2a:   mark libsqlite3
[armh] bison is already the newest version.
[armh] E: Couldn't find package grass-devel=7.6.1
[armh] hsh-install: Failed to calculate package file list.
[armh] hsh-install: Failed to generate package file list.
2021-Mar-02 11:41:29 :: [armh] qgis.git 2.18.28-alt4: remote: cannot build src.rpm, but we don't care
2021-Mar-02 11:41:29 :: [armh] #2200 qgis.git 2.18.28-alt4: build SKIPPED
2021-Mar-02 11:41:29 :: [armh] #2400 avogadro.git 1.2.0-alt8: build start
2021-Mar-02 11:41:57 :: [armh] #2400 avogadro.git 1.2.0-alt8: build SKIPPED
2021-Mar-02 11:42:53 :: #100: python-module-sip.git 4.19.19-alt4: build check OK
2021-Mar-02 11:43:30 :: #200: python-module-PyQt5.git 5.13.1-alt3: build check OK
2021-Mar-02 11:43:45 :: #240: python3-module-PyQtWebEngine.git 5.13.1-alt2: build check OK
2021-Mar-02 11:44:27 :: #500: python-module-PyQt4.git 4.12.1-alt4: build check OK
2021-Mar-02 11:45:49 :: #700: qscintilla2.git 2.10.8-alt4: build check OK
2021-Mar-02 11:46:37 :: #1400: kde4-kate.git 4.14.7-alt5: build check OK
2021-Mar-02 11:46:58 :: #1500: kde4sdk.git 15.12.2-alt4: build check OK
2021-Mar-02 11:47:14 :: #1600: asymptote.git 2.68-alt1: build check OK
2021-Mar-02 11:47:31 :: #1700: eric6.git 19.8-alt2: build check OK
2021-Mar-02 11:47:46 :: #2100: opensnitch.git 1.0.0-alt4.b.git.5c8f710: build check OK
2021-Mar-02 11:48:28 :: #2200: qgis.git 2.18.28-alt4: build check OK
2021-Mar-02 11:48:54 :: #2400: avogadro.git 1.2.0-alt8: build check OK
2021-Mar-02 11:48:56 :: build check OK
--- libqscintilla2-13-qt5-2.10.8-alt4.x86_64.rpm.share	2021-03-02 11:51:34.959006214 +0000
+++ libqscintilla2-13-qt5-2.10.8-alt4.i586.rpm.share	2021-03-02 11:51:35.081006619 +0000
@@ -1,4 +1,4 @@
-/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13	120777	symbolic link to `../../../lib64/libqscintilla2_qt5.so.13'
-/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2	120777	symbolic link to `../../../lib64/libqscintilla2_qt5.so.13.2'
-/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2.1	120777	symbolic link to `../../../lib64/libqscintilla2_qt5.so.13.2.1'
+/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13	120777	symbolic link to `../../../lib/libqscintilla2_qt5.so.13'
+/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2	120777	symbolic link to `../../../lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2'
+/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2.1	120777	symbolic link to `../../../lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2.1'
 /usr/share/qt5/translations/qscintilla_cs.qm	100755	data
warning (#700): non-identical /usr/share part
--- libqscintilla2-qt5-devel-2.10.8-alt4.x86_64.rpm.share	2021-03-02 11:51:37.441014451 +0000
+++ libqscintilla2-qt5-devel-2.10.8-alt4.i586.rpm.share	2021-03-02 11:51:37.510014680 +0000
@@ -1 +1 @@
-/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so	120777	symbolic link to `../../../lib64/libqscintilla2_qt5.so'
+/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so	120777	symbolic link to `../../../lib/libqscintilla2_qt5.so'
warning (#700): non-identical /usr/share part
--- libqscintilla2-13-qt5-2.10.8-alt4.x86_64.rpm.share	2021-03-02 11:51:49.245053623 +0000
+++ libqscintilla2-13-qt5-2.10.8-alt4.armh.rpm.share	2021-03-02 11:51:49.380054071 +0000
@@ -1,4 +1,4 @@
-/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13	120777	symbolic link to `../../../lib64/libqscintilla2_qt5.so.13'
-/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2	120777	symbolic link to `../../../lib64/libqscintilla2_qt5.so.13.2'
-/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2.1	120777	symbolic link to `../../../lib64/libqscintilla2_qt5.so.13.2.1'
+/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13	120777	symbolic link to `../../../lib/libqscintilla2_qt5.so.13'
+/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2	120777	symbolic link to `../../../lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2'
+/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2.1	120777	symbolic link to `../../../lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2.1'
 /usr/share/qt5/translations/qscintilla_cs.qm	100755	data
warning (#700): non-identical /usr/share part
--- libqscintilla2-qt5-devel-2.10.8-alt4.x86_64.rpm.share	2021-03-02 11:51:50.535057904 +0000
+++ libqscintilla2-qt5-devel-2.10.8-alt4.armh.rpm.share	2021-03-02 11:51:50.602058126 +0000
@@ -1 +1 @@
-/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so	120777	symbolic link to `../../../lib64/libqscintilla2_qt5.so'
+/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so	120777	symbolic link to `../../../lib/libqscintilla2_qt5.so'
warning (#700): non-identical /usr/share part
--- libqscintilla2-13-qt5-2.10.8-alt4.i586.rpm.share	2021-03-02 11:51:52.088063057 +0000
+++ libqscintilla2-13-qt5-2.10.8-alt4.aarch64.rpm.share	2021-03-02 11:51:52.091063067 +0000
@@ -1,4 +1,4 @@
-/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13	120777	symbolic link to `../../../lib/libqscintilla2_qt5.so.13'
-/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2	120777	symbolic link to `../../../lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2'
-/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2.1	120777	symbolic link to `../../../lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2.1'
+/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13	120777	symbolic link to `../../../lib64/libqscintilla2_qt5.so.13'
+/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2	120777	symbolic link to `../../../lib64/libqscintilla2_qt5.so.13.2'
+/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2.1	120777	symbolic link to `../../../lib64/libqscintilla2_qt5.so.13.2.1'
 /usr/share/qt5/translations/qscintilla_cs.qm	100755	data
warning (#700): non-identical /usr/share part
--- libqscintilla2-qt5-devel-2.10.8-alt4.i586.rpm.share	2021-03-02 11:51:52.126063183 +0000
+++ libqscintilla2-qt5-devel-2.10.8-alt4.aarch64.rpm.share	2021-03-02 11:51:52.128063190 +0000
@@ -1 +1 @@
-/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so	120777	symbolic link to `../../../lib/libqscintilla2_qt5.so'
+/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so	120777	symbolic link to `../../../lib64/libqscintilla2_qt5.so'
warning (#700): non-identical /usr/share part
--- libqscintilla2-13-qt5-2.10.8-alt4.i586.rpm.share	2021-03-02 11:51:52.211063466 +0000
+++ libqscintilla2-13-qt5-2.10.8-alt4.ppc64le.rpm.share	2021-03-02 11:51:52.214063476 +0000
@@ -1,4 +1,4 @@
-/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13	120777	symbolic link to `../../../lib/libqscintilla2_qt5.so.13'
-/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2	120777	symbolic link to `../../../lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2'
-/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2.1	120777	symbolic link to `../../../lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2.1'
+/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13	120777	symbolic link to `../../../lib64/libqscintilla2_qt5.so.13'
+/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2	120777	symbolic link to `../../../lib64/libqscintilla2_qt5.so.13.2'
+/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2.1	120777	symbolic link to `../../../lib64/libqscintilla2_qt5.so.13.2.1'
 /usr/share/qt5/translations/qscintilla_cs.qm	100755	data
warning (#700): non-identical /usr/share part
--- libqscintilla2-qt5-devel-2.10.8-alt4.i586.rpm.share	2021-03-02 11:51:52.252063602 +0000
+++ libqscintilla2-qt5-devel-2.10.8-alt4.ppc64le.rpm.share	2021-03-02 11:51:52.255063612 +0000
@@ -1 +1 @@
-/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so	120777	symbolic link to `../../../lib/libqscintilla2_qt5.so'
+/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so	120777	symbolic link to `../../../lib64/libqscintilla2_qt5.so'
warning (#700): non-identical /usr/share part
--- libqscintilla2-13-qt5-2.10.8-alt4.aarch64.rpm.share	2021-03-02 11:51:52.605064773 +0000
+++ libqscintilla2-13-qt5-2.10.8-alt4.armh.rpm.share	2021-03-02 11:51:52.608064783 +0000
@@ -1,4 +1,4 @@
-/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13	120777	symbolic link to `../../../lib64/libqscintilla2_qt5.so.13'
-/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2	120777	symbolic link to `../../../lib64/libqscintilla2_qt5.so.13.2'
-/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2.1	120777	symbolic link to `../../../lib64/libqscintilla2_qt5.so.13.2.1'
+/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13	120777	symbolic link to `../../../lib/libqscintilla2_qt5.so.13'
+/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2	120777	symbolic link to `../../../lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2'
+/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2.1	120777	symbolic link to `../../../lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2.1'
 /usr/share/qt5/translations/qscintilla_cs.qm	100755	data
warning (#700): non-identical /usr/share part
--- libqscintilla2-qt5-devel-2.10.8-alt4.aarch64.rpm.share	2021-03-02 11:51:52.645064906 +0000
+++ libqscintilla2-qt5-devel-2.10.8-alt4.armh.rpm.share	2021-03-02 11:51:52.647064913 +0000
@@ -1 +1 @@
-/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so	120777	symbolic link to `../../../lib64/libqscintilla2_qt5.so'
+/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so	120777	symbolic link to `../../../lib/libqscintilla2_qt5.so'
warning (#700): non-identical /usr/share part
--- libqscintilla2-13-qt5-2.10.8-alt4.ppc64le.rpm.share	2021-03-02 11:51:52.733065198 +0000
+++ libqscintilla2-13-qt5-2.10.8-alt4.armh.rpm.share	2021-03-02 11:51:52.736065208 +0000
@@ -1,4 +1,4 @@
-/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13	120777	symbolic link to `../../../lib64/libqscintilla2_qt5.so.13'
-/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2	120777	symbolic link to `../../../lib64/libqscintilla2_qt5.so.13.2'
-/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2.1	120777	symbolic link to `../../../lib64/libqscintilla2_qt5.so.13.2.1'
+/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13	120777	symbolic link to `../../../lib/libqscintilla2_qt5.so.13'
+/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2	120777	symbolic link to `../../../lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2'
+/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2.1	120777	symbolic link to `../../../lib/libqscintilla2_qt5.so.13.2.1'
 /usr/share/qt5/translations/qscintilla_cs.qm	100755	data
warning (#700): non-identical /usr/share part
--- libqscintilla2-qt5-devel-2.10.8-alt4.ppc64le.rpm.share	2021-03-02 11:51:52.771065324 +0000
+++ libqscintilla2-qt5-devel-2.10.8-alt4.armh.rpm.share	2021-03-02 11:51:52.774065334 +0000
@@ -1 +1 @@
-/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so	120777	symbolic link to `../../../lib64/libqscintilla2_qt5.so'
+/usr/share/qt5/lib/libqscintilla2_qt5.so	120777	symbolic link to `../../../lib/libqscintilla2_qt5.so'
warning (#700): non-identical /usr/share part
2021-Mar-02 11:54:36 :: noarch check OK
2021-Mar-02 11:54:39 :: plan: src +12 -13 =18172, aarch64 +78 -167 =30231, armh +61 -146 =27963, i586 +78 -167 =32221, noarch +17 -17 =19201, ppc64le +78 -79 =30592, x86_64 +78 -167 =32625
#1600 asymptote 2.47-alt1 -> 2.68-alt1
 Sat Feb 06 2021 Anton Midyukov <antohami at altlinux> 2.68-alt1
 - new version 2.68 (with rpmrb script)
 - update buildrequires
 Tue May 14 2019 Vitaly Lipatov <lav at altlinux.ru> 2.49-alt1
 - new version 2.49 (with rpmrb script)
#2400 avogadro 1.2.0-alt5 -> 1.2.0-alt8
 Tue Mar 02 2021 Aleksei Nikiforov <darktemplar at altlinux> 1.2.0-alt8
 - Fixed build with new cmake and gcc.
 - Disabled build for armh.
 Fri Jul 05 2019 Sergey V Turchin <zerg at altlinux> 1.2.0-alt7
 - build without python
 Sat Jun 22 2019 Igor Vlasenko <viy at altlinux.ru> 1.2.0-alt6
 - NMU: remove rpm-build-ubt from BR:
#1700 eric6 19.04-alt2 -> 19.8-alt2
 Sat Aug 22 2020 Anton Midyukov <antohami at altlinux> 19.8-alt2
 - Skip python3 requires: PyQt5.QtWebKit, PyQt5.QtWebKitWidgets (Closes: 38836)
 Mon Oct 28 2019 Anton Midyukov <antohami at altlinux> 19.8-alt1
 - new version 19.8
#1400 kde4-kate 4.14.7-alt3.S1 -> 4.14.7-alt5
 Fri Feb 12 2021 Aleksei Nikiforov <darktemplar at altlinux> 4.14.7-alt5
 - Disabled building python modules and plugins.
 Sat Jun 15 2019 Igor Vlasenko <viy at altlinux.ru> 4.14.7-alt4
 - NMU: remove from release
#1500 kde4sdk 15.12.2-alt3 -> 15.12.2-alt4
 Fri Feb 12 2021 Aleksei Nikiforov <darktemplar at altlinux> 15.12.2-alt4
 - Disabled parts of kde4sdk depending on PyKDE4.
#2100 opensnitch 1.0.0-alt3.b.git5c8f710 -> 1.0.0-alt4.b.git.5c8f710
 Mon Sep 28 2020 Aleksei Nikiforov <darktemplar at altlinux> 1.0.0-alt4.b.git.5c8f710
 - Fixed build.
#200 python-module-PyQt5 5.11.3-alt2 -> 5.13.1-alt3
 Sun Sep 06 2020 Vitaly Lipatov <lav at altlinux.ru> 5.13.1-alt3
 - fix build with Qt 5.15
 - fix python3 disable
 - build designer and qml plugins for python3 only
 Thu Feb 06 2020 Vitaly Lipatov <lav at altlinux.ru> 5.13.1-alt2
 - add support to disable python2 module
 - add buildrequire python2-base
 Mon Oct 07 2019 Vitaly Lipatov <lav at altlinux.ru> 5.13.1-alt1
 - new version 5.13.1 (with rpmrb script)
 - drop PyQtWebEngine case (standalone package now)
 [...]
#100 python-module-sip 4.19.13-alt1 -> 4.19.19-alt4
 Sun Sep 06 2020 Vitaly Lipatov <lav at altlinux.ru> 4.19.19-alt4
 - add pyqt5 disable possibility
 Sat Feb 08 2020 Anton Midyukov <antohami at altlinux> 4.19.19-alt3
 - fix PATH to sip3 (it was broken in 4.19.13-alt1)
 Thu Feb 06 2020 Vitaly Lipatov <lav at altlinux.ru> 4.19.19-alt2
 - fix build: add python2-base buildreq
 Mon Oct 07 2019 Vitaly Lipatov <lav at altlinux.ru> 4.19.19-alt1
 - new version 4.19.19 (with rpmrb script)
#2200 qgis 2.18.28-alt2 -> 2.18.28-alt4
 Mon Mar 01 2021 Aleksei Nikiforov <darktemplar at altlinux> 2.18.28-alt4
 - Fixed build with new stricter sip version.
 Mon Oct 07 2019 Vladislav Zavjalov <slazav at altlinux> 2.18.28-alt3
 - Rebuild with libproj 6.2.0 (use ACCEPT_USE_OF_DEPRECATED_PROJ_API_H)
2021-Mar-02 11:54:39 :: eric6: closes bugs: 38836
2021-Mar-02 11:54:39 :: python3-module-PyQtWebEngine: closes bugs: 37911
2021-Mar-02 11:55:19 :: patched apt indices
2021-Mar-02 11:55:28 :: created next repo
2021-Mar-02 11:55:36 :: duplicate provides check OK
2021-Mar-02 11:56:01 :: dependencies check OK
2021-Mar-02 11:56:02 :: [x86_64 i586 aarch64 ppc64le armh] no need to repeat ELF symbols check
2021-Mar-02 11:56:02 :: [x86_64 i586 aarch64 ppc64le armh] ELF symbols check OK
	i586: asymptote=2.68-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/texmf/tex
 /usr/share/texmf/tex/context
 /usr/share/texmf/tex/context/third
 /usr/share/texmf/tex/latex
2021-Mar-02 11:56:16 :: [i586] #1600 asymptote: install check OK (cached)
	x86_64: asymptote=2.68-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/texmf/tex
 /usr/share/texmf/tex/context
 /usr/share/texmf/tex/context/third
 /usr/share/texmf/tex/latex
2021-Mar-02 11:56:16 :: [x86_64] #1600 asymptote: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:56:18 :: [x86_64] #1600 asymptote-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:56:19 :: [i586] #1600 asymptote-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: asymptote-doc=2.68-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/info/asymptote
2021-Mar-02 11:56:21 :: [x86_64] #1600 asymptote-doc: install check OK (cached)
	i586: asymptote-doc=2.68-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/info/asymptote
2021-Mar-02 11:56:21 :: [i586] #1600 asymptote-doc: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:56:23 :: [x86_64] #2400 avogadro: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:56:23 :: [i586] #2400 avogadro: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:56:26 :: [x86_64] #2400 avogadro-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:56:26 :: [i586] #2400 avogadro-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: avogadro-devel=1.2.0-alt8 post-install unowned files:
 /usr/lib64/avogadro
 /usr/lib64/libmsym
 /usr/share/qt4/mkspecs/features
2021-Mar-02 11:56:28 :: [x86_64] #2400 avogadro-devel: install check OK (cached)
	i586: avogadro-devel=1.2.0-alt8 post-install unowned files:
 /usr/lib/avogadro
 /usr/lib/libmsym
 /usr/share/qt4/mkspecs/features
2021-Mar-02 11:56:28 :: [i586] #2400 avogadro-devel: install check OK (cached)
	x86_64: eric6=19.8-alt2 post-install unowned files:
 /usr/share/icons/hicolor/64x64
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/apps
 /usr/share/metainfo
 /usr/share/qt5/qsci
 /usr/share/qt5/qsci/api
 /usr/share/qt5/qsci/api/python
 /usr/share/qt5/qsci/api/qss
 /usr/share/qt5/qsci/api/ruby
2021-Mar-02 11:56:31 :: [x86_64] #1700 eric6: install check OK (cached)
	i586: eric6=19.8-alt2 post-install unowned files:
 /usr/share/icons/hicolor/64x64
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/apps
 /usr/share/metainfo
 /usr/share/qt5/qsci
 /usr/share/qt5/qsci/api
 /usr/share/qt5/qsci/api/python
 /usr/share/qt5/qsci/api/qss
 /usr/share/qt5/qsci/api/ruby
2021-Mar-02 11:56:31 :: [i586] #1700 eric6: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:56:33 :: [x86_64] #1400 kde4-kate: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:56:34 :: [i586] #1400 kde4-kate: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:56:36 :: [x86_64] #1400 kde4-kate-common: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:56:36 :: [i586] #1400 kde4-kate-common: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:56:38 :: [i586] #1400 kde4-kate-core: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:56:38 :: [x86_64] #1400 kde4-kate-core: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:56:41 :: [i586] #1400 kde4-kate-core-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:56:41 :: [x86_64] #1400 kde4-kate-core-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:56:43 :: [i586] #1400 kde4-kate-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:56:44 :: [x86_64] #1400 kde4-kate-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:56:46 :: [i586] #1400 kde4-kate-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:56:46 :: [x86_64] #1400 kde4-kate-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:56:49 :: [i586] #1400 kde4-kwrite: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:56:49 :: [x86_64] #1400 kde4-kwrite: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:56:51 :: [i586] #1400 kde4-kwrite-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:56:52 :: [x86_64] #1400 kde4-kwrite-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:56:54 :: [i586] #1500 kde4sdk: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:56:55 :: [x86_64] #1500 kde4sdk: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:56:56 :: [i586] #1500 kde4sdk-common: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:56:58 :: [i586] #1500 kde4sdk-po2xml: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:56:59 :: [x86_64] #1500 kde4sdk-common: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:01 :: [i586] #1500 kde4sdk-po2xml-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:03 :: [x86_64] #1500 kde4sdk-po2xml: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:03 :: [i586] #1500 kde4sdk-scripts: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:05 :: [i586] #2400 libavogadro-openqube0: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:06 :: [x86_64] #1500 kde4sdk-po2xml-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:08 :: [i586] #2400 libavogadro-openqube0-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:08 :: [x86_64] #1500 kde4sdk-scripts: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:10 :: [i586] #2400 libavogadro1: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:11 :: [x86_64] #2400 libavogadro-openqube0: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:13 :: [i586] #2400 libavogadro1-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:14 :: [x86_64] #2400 libavogadro-openqube0-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:15 :: [i586] #1400 libkateinterfaces4: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:16 :: [x86_64] #2400 libavogadro1: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:17 :: [i586] #1400 libkateinterfaces4-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:19 :: [x86_64] #2400 libavogadro1-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:20 :: [i586] #1400 libkatepartinterfaces4: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:22 :: [x86_64] #1400 libkateinterfaces4: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:22 :: [i586] #1400 libkatepartinterfaces4-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:25 :: [i586] #700 libqscintilla2-13-doc: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:25 :: [x86_64] #1400 libkateinterfaces4-debuginfo: install check OK (cached)
	i586: libqscintilla2-13-qt4=2.10.8-alt4 post-install unowned files:
 /usr/share/qt4/translations/qscintilla_cs.qm
 /usr/share/qt4/translations/qscintilla_de.qm
 /usr/share/qt4/translations/qscintilla_es.qm
 /usr/share/qt4/translations/qscintilla_fr.qm
 /usr/share/qt4/translations/qscintilla_pt_br.qm
2021-Mar-02 11:57:27 :: [i586] #700 libqscintilla2-13-qt4: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:28 :: [x86_64] #1400 libkatepartinterfaces4: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:29 :: [i586] #700 libqscintilla2-13-qt4-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:30 :: [x86_64] #1400 libkatepartinterfaces4-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:32 :: [i586] #700 libqscintilla2-13-qt5: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:33 :: [x86_64] #700 libqscintilla2-13-doc: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:34 :: [i586] #700 libqscintilla2-13-qt5-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: libqscintilla2-13-qt4=2.10.8-alt4 post-install unowned files:
 /usr/share/qt4/translations/qscintilla_cs.qm
 /usr/share/qt4/translations/qscintilla_de.qm
 /usr/share/qt4/translations/qscintilla_es.qm
 /usr/share/qt4/translations/qscintilla_fr.qm
 /usr/share/qt4/translations/qscintilla_pt_br.qm
2021-Mar-02 11:57:36 :: [x86_64] #700 libqscintilla2-13-qt4: install check OK (cached)
	i586: libqscintilla2-qt4-designer=2.10.8-alt4 post-install unowned files:
 /usr/lib/qt4/plugins/designer
2021-Mar-02 11:57:37 :: [i586] #700 libqscintilla2-qt4-designer: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:39 :: [i586] #700 libqscintilla2-qt4-designer-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:41 :: [x86_64] #700 libqscintilla2-13-qt4-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:41 :: [i586] #700 libqscintilla2-qt4-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:44 :: [i586] #700 libqscintilla2-qt5-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:46 :: [i586] #2100 opensnitch-daemon: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:48 :: [x86_64] #700 libqscintilla2-13-qt5: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:49 :: [i586] #2100 opensnitch-daemon-debuginfo: install check OK (cached)
	i586: opensnitch-ui=1.0.0-alt4.b.git.5c8f710 post-install unowned files:
 /usr/share/kservices5
2021-Mar-02 11:57:51 :: [i586] #2100 opensnitch-ui: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:54 :: [i586] #500 python-module-PyQt4: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:54 :: [x86_64] #700 libqscintilla2-13-qt5-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:56 :: [i586] #500 python-module-PyQt4-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: libqscintilla2-qt4-designer=2.10.8-alt4 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qt4/plugins/designer
2021-Mar-02 11:57:57 :: [x86_64] #700 libqscintilla2-qt4-designer: install check OK (cached)
	i586: python-module-PyQt4-devel=4.12.1-alt4 post-install unowned files:
 /usr/lib/qt4/plugins/designer
2021-Mar-02 11:57:58 :: [i586] #500 python-module-PyQt4-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:57:59 :: [x86_64] #700 libqscintilla2-qt4-designer-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:01 :: [i586] #500 python-module-PyQt4-devel-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:02 :: [x86_64] #700 libqscintilla2-qt4-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:03 :: [i586] #500 python-module-PyQt4-doc: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:04 :: [x86_64] #700 libqscintilla2-qt5-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:06 :: [i586] #500 python-module-PyQt4-examples: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:06 :: [x86_64] #2100 opensnitch-daemon: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:08 :: [i586] #100 python-module-PyQt4-sip: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:09 :: [x86_64] #2100 opensnitch-daemon-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:10 :: [i586] #100 python-module-PyQt4-sip-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: opensnitch-ui=1.0.0-alt4.b.git.5c8f710 post-install unowned files:
 /usr/share/kservices5
2021-Mar-02 11:58:11 :: [x86_64] #2100 opensnitch-ui: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:13 :: [i586] #200 python-module-PyQt5: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:14 :: [x86_64] #500 python-module-PyQt4: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:16 :: [i586] #200 python-module-PyQt5-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:16 :: [x86_64] #500 python-module-PyQt4-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:18 :: [i586] #200 python-module-PyQt5-devel: install check OK (cached)
	x86_64: python-module-PyQt4-devel=4.12.1-alt4 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qt4/plugins/designer
2021-Mar-02 11:58:19 :: [x86_64] #500 python-module-PyQt4-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:21 :: [i586] #200 python-module-PyQt5-examples: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:21 :: [x86_64] #500 python-module-PyQt4-devel-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:23 :: [i586] #100 python-module-PyQt5-sip: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:24 :: [x86_64] #500 python-module-PyQt4-doc: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:26 :: [i586] #100 python-module-PyQt5-sip-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:26 :: [x86_64] #500 python-module-PyQt4-examples: install check OK (cached)
	i586: python-module-qscintilla2-qt4=2.10.8-alt4 post-install unowned files:
 /usr/lib/python2.7/site-packages/PyQt4
 /usr/share/qt4/qsci
 /usr/share/qt4/qsci/api
 /usr/share/qt4/qsci/api/python
2021-Mar-02 11:58:28 :: [i586] #700 python-module-qscintilla2-qt4: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:29 :: [x86_64] #100 python-module-PyQt4-sip: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:30 :: [i586] #700 python-module-qscintilla2-qt4-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:31 :: [x86_64] #100 python-module-PyQt4-sip-debuginfo: install check OK (cached)
	i586: python-module-qscintilla2-qt4-devel=2.10.8-alt4 post-install unowned files:
 /usr/share/sip
 /usr/share/sip/PyQt4
2021-Mar-02 11:58:33 :: [i586] #700 python-module-qscintilla2-qt4-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:34 :: [x86_64] #200 python-module-PyQt5: install check OK (cached)
	i586: python-module-qscintilla2-qt5=2.10.8-alt4 post-install unowned files:
 /usr/lib/python2.7/site-packages/PyQt5
 /usr/share/qt5/qsci
 /usr/share/qt5/qsci/api
 /usr/share/qt5/qsci/api/python
2021-Mar-02 11:58:35 :: [i586] #700 python-module-qscintilla2-qt5: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:38 :: [i586] #700 python-module-qscintilla2-qt5-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:38 :: [x86_64] #200 python-module-PyQt5-debuginfo: install check OK (cached)
	i586: python-module-qscintilla2-qt5-devel=2.10.8-alt4 post-install unowned files:
 /usr/share/sip
 /usr/share/sip/PyQt5
2021-Mar-02 11:58:40 :: [i586] #700 python-module-qscintilla2-qt5-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:41 :: [x86_64] #200 python-module-PyQt5-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:43 :: [i586] #100 python-module-sip: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:45 :: [x86_64] #200 python-module-PyQt5-examples: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:45 :: [i586] #100 python-module-sip-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:47 :: [i586] #100 python-module-sip-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:48 :: [x86_64] #100 python-module-PyQt5-sip: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:50 :: [i586] #500 python3-module-PyQt4: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:52 :: [i586] #500 python3-module-PyQt4-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:53 :: [x86_64] #100 python-module-PyQt5-sip-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:55 :: [i586] #500 python3-module-PyQt4-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:58:57 :: [i586] #100 python3-module-PyQt4-sip: install check OK (cached)
	x86_64: python-module-qscintilla2-qt4=2.10.8-alt4 post-install unowned files:
 /usr/lib64/python2.7/site-packages/PyQt4
 /usr/share/qt4/qsci
 /usr/share/qt4/qsci/api
 /usr/share/qt4/qsci/api/python
2021-Mar-02 11:58:58 :: [x86_64] #700 python-module-qscintilla2-qt4: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:59:00 :: [i586] #100 python3-module-PyQt4-sip-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:59:02 :: [i586] #200 python3-module-PyQt5: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:59:04 :: [x86_64] #700 python-module-qscintilla2-qt4-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:59:05 :: [i586] #200 python3-module-PyQt5-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:59:08 :: [i586] #200 python3-module-PyQt5-devel: install check OK (cached)
	x86_64: python-module-qscintilla2-qt4-devel=2.10.8-alt4 post-install unowned files:
 /usr/share/sip
 /usr/share/sip/PyQt4
2021-Mar-02 11:59:08 :: [x86_64] #700 python-module-qscintilla2-qt4-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:59:11 :: [i586] #100 python3-module-PyQt5-sip: install check OK (cached)
	x86_64: python-module-qscintilla2-qt5=2.10.8-alt4 post-install unowned files:
 /usr/lib64/python2.7/site-packages/PyQt5
 /usr/share/qt5/qsci
 /usr/share/qt5/qsci/api
 /usr/share/qt5/qsci/api/python
2021-Mar-02 11:59:11 :: [x86_64] #700 python-module-qscintilla2-qt5: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:59:13 :: [i586] #100 python3-module-PyQt5-sip-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:59:16 :: [x86_64] #700 python-module-qscintilla2-qt5-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:59:16 :: [i586] #240 python3-module-PyQtWebEngine: install check OK (cached)
	x86_64: python-module-qscintilla2-qt5-devel=2.10.8-alt4 post-install unowned files:
 /usr/share/sip
 /usr/share/sip/PyQt5
2021-Mar-02 11:59:18 :: [x86_64] #700 python-module-qscintilla2-qt5-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:59:18 :: [i586] #240 python3-module-PyQtWebEngine-debuginfo: install check OK (cached)
	i586: python3-module-PyQtWebEngine-devel=5.13.1-alt2 post-install unowned files:
 /usr/share/qt5/qsci
 /usr/share/qt5/qsci/api
 /usr/share/qt5/qsci/api/python
2021-Mar-02 11:59:21 :: [i586] #240 python3-module-PyQtWebEngine-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:59:21 :: [x86_64] #100 python-module-sip: install check OK (cached)
	i586: python3-module-qscintilla2-qt4=2.10.8-alt4 post-install unowned files:
 /usr/lib/python3/site-packages/PyQt4
 /usr/share/qt4/qsci3
 /usr/share/qt4/qsci3/api
 /usr/share/qt4/qsci3/api/python
2021-Mar-02 11:59:23 :: [i586] #700 python3-module-qscintilla2-qt4: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:59:24 :: [x86_64] #100 python-module-sip-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:59:26 :: [i586] #700 python3-module-qscintilla2-qt4-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:59:26 :: [x86_64] #100 python-module-sip-devel: install check OK (cached)
	i586: python3-module-qscintilla2-qt4-devel=2.10.8-alt4 post-install unowned files:
 /usr/share/sip3
 /usr/share/sip3/PyQt4
2021-Mar-02 11:59:28 :: [i586] #700 python3-module-qscintilla2-qt4-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:59:29 :: [x86_64] #500 python3-module-PyQt4: install check OK (cached)
	i586: python3-module-qscintilla2-qt5=2.10.8-alt4 post-install unowned files:
 /usr/lib/python3/site-packages/PyQt5
 /usr/share/qt5/qsci3
 /usr/share/qt5/qsci3/api
 /usr/share/qt5/qsci3/api/python
2021-Mar-02 11:59:31 :: [i586] #700 python3-module-qscintilla2-qt5: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:59:32 :: [x86_64] #500 python3-module-PyQt4-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:59:33 :: [i586] #700 python3-module-qscintilla2-qt5-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:59:34 :: [x86_64] #500 python3-module-PyQt4-devel: install check OK (cached)
	i586: python3-module-qscintilla2-qt5-devel=2.10.8-alt4 post-install unowned files:
 /usr/share/sip3
 /usr/share/sip3/PyQt5
2021-Mar-02 11:59:36 :: [i586] #700 python3-module-qscintilla2-qt5-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:59:37 :: [x86_64] #100 python3-module-PyQt4-sip: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:59:38 :: [i586] #100 python3-module-sip: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:59:39 :: [x86_64] #100 python3-module-PyQt4-sip-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:59:41 :: [i586] #100 python3-module-sip-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:59:42 :: [x86_64] #200 python3-module-PyQt5: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:59:43 :: [i586] #100 python3-module-sip-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:59:45 :: [x86_64] #200 python3-module-PyQt5-debuginfo: install check OK (cached)
warning [i586]: qgis=2.18.28-alt4: circular dependencies on qgis-grass=2.18.28-alt4
	i586: qgis=2.18.28-alt4 post-install unowned files:
 /usr/share/mimelnk
 /usr/share/mimelnk/application
2021-Mar-02 11:59:46 :: [i586] #2200 qgis: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:59:47 :: [x86_64] #200 python3-module-PyQt5-devel: install check OK (cached)
warning [i586]: qgis-debuginfo=2.18.28-alt4: circular dependencies on qgis-grass-debuginfo=2.18.28-alt4
2021-Mar-02 11:59:49 :: [i586] #2200 qgis-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:59:50 :: [x86_64] #100 python3-module-PyQt5-sip: install check OK (cached)
	i586: qgis-devel=2.18.28-alt4 post-install unowned files:
 /usr/lib/qt4/plugins/designer
2021-Mar-02 11:59:52 :: [i586] #2200 qgis-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:59:53 :: [x86_64] #100 python3-module-PyQt5-sip-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:59:55 :: [i586] #2200 qgis-devel-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:59:55 :: [x86_64] #240 python3-module-PyQtWebEngine: install check OK (cached)
warning [i586]: qgis-grass=2.18.28-alt4: circular dependencies on qgis=2.18.28-alt4
	i586: qgis-grass=2.18.28-alt4 post-install unowned files:
 /usr/share/mimelnk
 /usr/share/mimelnk/application
2021-Mar-02 11:59:57 :: [i586] #2200 qgis-grass: install check OK (cached)
2021-Mar-02 11:59:59 :: [x86_64] #240 python3-module-PyQtWebEngine-debuginfo: install check OK (cached)
warning [i586]: qgis-grass-debuginfo=2.18.28-alt4: circular dependencies on qgis-debuginfo=2.18.28-alt4
2021-Mar-02 12:00:01 :: [i586] #2200 qgis-grass-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: python3-module-PyQtWebEngine-devel=5.13.1-alt2 post-install unowned files:
 /usr/share/qt5/qsci
 /usr/share/qt5/qsci/api
 /usr/share/qt5/qsci/api/python
2021-Mar-02 12:00:01 :: [x86_64] #240 python3-module-PyQtWebEngine-devel: install check OK (cached)
	x86_64: python3-module-qscintilla2-qt4=2.10.8-alt4 post-install unowned files:
 /usr/lib64/python3/site-packages/PyQt4
 /usr/share/qt4/qsci3
 /usr/share/qt4/qsci3/api
 /usr/share/qt4/qsci3/api/python
2021-Mar-02 12:00:04 :: [x86_64] #700 python3-module-qscintilla2-qt4: install check OK (cached)
2021-Mar-02 12:00:04 :: [i586] #2200 qgis-python: install check OK (cached)
2021-Mar-02 12:00:06 :: [x86_64] #700 python3-module-qscintilla2-qt4-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 12:00:07 :: [i586] #2200 qgis-python-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: python3-module-qscintilla2-qt4-devel=2.10.8-alt4 post-install unowned files:
 /usr/share/sip3
 /usr/share/sip3/PyQt4
2021-Mar-02 12:00:09 :: [x86_64] #700 python3-module-qscintilla2-qt4-devel: install check OK (cached)
	i586: qgis-server=2.18.28-alt4 post-install unowned files:
 /etc/httpd
 /etc/httpd/conf.d
2021-Mar-02 12:00:10 :: [i586] #2200 qgis-server: install check OK (cached)
	x86_64: python3-module-qscintilla2-qt5=2.10.8-alt4 post-install unowned files:
 /usr/lib64/python3/site-packages/PyQt5
 /usr/share/qt5/qsci3
 /usr/share/qt5/qsci3/api
 /usr/share/qt5/qsci3/api/python
2021-Mar-02 12:00:11 :: [x86_64] #700 python3-module-qscintilla2-qt5: install check OK (cached)
2021-Mar-02 12:00:13 :: [i586] #2200 qgis-server-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 12:00:14 :: [x86_64] #700 python3-module-qscintilla2-qt5-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: python3-module-qscintilla2-qt5-devel=2.10.8-alt4 post-install unowned files:
 /usr/share/sip3
 /usr/share/sip3/PyQt5
2021-Mar-02 12:00:17 :: [x86_64] #700 python3-module-qscintilla2-qt5-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-02 12:00:20 :: [x86_64] #100 python3-module-sip: install check OK (cached)
2021-Mar-02 12:00:23 :: [x86_64] #100 python3-module-sip-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 12:00:26 :: [x86_64] #100 python3-module-sip-devel: install check OK (cached)
warning [x86_64]: qgis=2.18.28-alt4: circular dependencies on qgis-grass=2.18.28-alt4
	x86_64: qgis=2.18.28-alt4 post-install unowned files:
 /usr/share/mimelnk
 /usr/share/mimelnk/application
2021-Mar-02 12:00:29 :: [x86_64] #2200 qgis: install check OK (cached)
warning [x86_64]: qgis-debuginfo=2.18.28-alt4: circular dependencies on qgis-grass-debuginfo=2.18.28-alt4
2021-Mar-02 12:00:32 :: [x86_64] #2200 qgis-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: qgis-devel=2.18.28-alt4 post-install unowned files:
 /usr/lib64/qt4/plugins/designer
2021-Mar-02 12:00:35 :: [x86_64] #2200 qgis-devel: install check OK (cached)
2021-Mar-02 12:00:37 :: [x86_64] #2200 qgis-devel-debuginfo: install check OK (cached)
warning [x86_64]: qgis-grass=2.18.28-alt4: circular dependencies on qgis=2.18.28-alt4
	x86_64: qgis-grass=2.18.28-alt4 post-install unowned files:
 /usr/share/mimelnk
 /usr/share/mimelnk/application
2021-Mar-02 12:00:40 :: [x86_64] #2200 qgis-grass: install check OK (cached)
warning [x86_64]: qgis-grass-debuginfo=2.18.28-alt4: circular dependencies on qgis-debuginfo=2.18.28-alt4
2021-Mar-02 12:00:43 :: [x86_64] #2200 qgis-grass-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 12:00:46 :: [x86_64] #2200 qgis-python: install check OK (cached)
2021-Mar-02 12:00:48 :: [x86_64] #2200 qgis-python-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: qgis-server=2.18.28-alt4 post-install unowned files:
 /etc/httpd
 /etc/httpd/conf.d
2021-Mar-02 12:00:53 :: [x86_64] #2200 qgis-server: install check OK (cached)
2021-Mar-02 12:00:56 :: [x86_64] #2200 qgis-server-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Mar-02 12:01:00 :: [x86_64-i586] plan: #0 +35 -41 =10707
2021-Mar-02 12:01:12 :: [x86_64-i586] generated apt indices
2021-Mar-02 12:01:13 :: [x86_64-i586] created next repo
2021-Mar-02 12:01:20 :: [x86_64-i586] dependencies check OK
2021-Mar-02 12:01:23 :: gears inheritance check OK
2021-Mar-02 12:01:24 :: srpm inheritance check OK
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for cas: member of approved group
check-subtask-perms: #100: python-module-sip: approved by cas, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for cas: member of approved group
check-subtask-perms: #200: python-module-PyQt5: approved by cas, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for cas: member of approved group
check-subtask-perms: #240: python3-module-PyQtWebEngine: approved by cas, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for cas: member of approved group
check-subtask-perms: #500: python-module-PyQt4: approved by cas, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for cas: member of approved group
check-subtask-perms: #700: qscintilla2: approved by cas, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for cas: member of approved group
check-subtask-perms: #1100: kde4-python: approved by cas, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for cas: member of approved group
check-subtask-perms: #1400: kde4-kate: approved by cas, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for cas: member of approved group
check-subtask-perms: #1500: kde4sdk: approved by cas, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for cas: member of approved group
check-subtask-perms: #1600: asymptote: approved by cas, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for cas: member of approved group
check-subtask-perms: #1700: eric6: approved by cas, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for cas: member of approved group
check-subtask-perms: #2000: kde4games: approved by cas, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for cas: member of approved group
check-subtask-perms: #2100: opensnitch: approved by cas, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for cas: member of approved group
check-subtask-perms: #2200: qgis: approved by cas, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #2400: avogadro: approved by zerg, needs an approval from a member of @tester group
2021-Mar-02 12:02:02 :: acl check FAILED
2021-Mar-02 12:02:23 :: created contents_index files
2021-Mar-02 12:02:35 :: created hash files: aarch64 armh i586 noarch ppc64le src x86_64-i586 x86_64
2021-Mar-02 12:02:38 :: task #266216 for p9 EPERM


More information about the Sisyphus-incominger mailing list