[Hardware] 2.4 aic7901

Nick S. Grechukh ngrechukh ua.fm
11 12:41:50 MSK 2004


On Wed, 10 Nov 2004 17:35:45 +0300
Denis Smirnov <mithraen at freesource.info> wrote:

> On Wed, Nov 10, 2004 at 02:49:34PM +0200, Nick S. Grechukh wrote:
> 
>  NSG>     host-raid   soft-raid ?  
> 
> ,      .

    ;-)
-------------- next part --------------
z'mjZr+t֦zz-jy<yi'*')('j۫y({_=o+^7rz-jyJibbkbj)mifz{lm4]u]ߞxڶ֜g


Hardware