<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <p><tt>Здравствуйте, Коллеги.</tt></p>
    <p><tt>Подскажите, пожалуйста, есть ли у нас аналоги указанных ниже
        утилит:</tt></p>
    <p><tt>    1) <i>authconfig</i> </tt><tt><a moz-do-not-send="true"
          href="https://www.linux.org/docs/man8/authconfig.html">https://www.linux.org/docs/man8/authconfig.html</a></tt><tt>
        - interface for configuring system authentication resources;</tt></p>
    <p><tt>    2) </tt><tt><i>update-ca-trust</i> </tt><tt><a
          moz-do-not-send="true"
          href="https://www.linux.org/docs/man8/update-ca-trust.html">https://www.linux.org/docs/man8/update-ca-trust.html</a></tt><tt>
        - manage consolidated and dynamic configuration of CA
        certificates and associated trust;</tt></p>
    <p><tt>Заранее Спасибо.</tt><br>
    </p>
  </body>
</html>