[devel] ÷ÏÐÒÏÓ ÐÒÏ ÒÁÂÏÔÕ ceil() ÉÚ ANSI C, ÂÁÇ ÉÌÉ ÎÅ ÂÁÇ?

Denis Medvedev a_mdl ÎÁ mail.ru
óÒ ïËÔ 19 09:11:26 UTC 2011


÷ÓÅ ÎÏÒÍÁÌØÎÏ.
òÅÚÕÌØÔÁÔ ÃÅÌÏÞÉÓÌÅÎÎÏÇÏ ÄÅÌÅÎÉÑ 5/2 = 2
ceil(2)=2
òÅÚÕÌØÔÁÔ ÐÌÁ×ÁÀÝÅÇÏ ÄÅÌÅÎÉÑ 5.0/2 =2.5
ceil(2.5)=3


19 ÏËÔÑÂÒÑ 2011, 13:09 ÏÔ Anatoly Lyutin <vostok ÎÁ altlinux.org>:
 
  
  
 
 äÅÎØ ÄÏÂÒÙÊ!
 
 ðÏÄÓËÁÖÉÔÅ, ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÞÅÍÕ ÔÁËÏÅ ÐÏ×ÅÄÅÎÉÅ ÆÕÎËÃÉÉ ceil:
 
 #include <math.h>ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš 
 #include <stdio.h>šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš 
 void main()ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš 
 {ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš 
 ššš int c = 5;šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš 
 ššš printf("a=%f\n", ceil(c/2));šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš 
 } 
 
 
 [vostok ÎÁ localhost tmp]$ gcc a.c -lm
 [vostok ÎÁ localhost tmp]$ ./a.outšššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš 
 a=2.000000š 
 
 îÏ:
 #include <math.h>ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš 
 #include <stdio.h>šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš 
 void main()ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš 
 {ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš 
 ššš double c = 5;ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš 
 ššš printf("a=%f\n", ceil(c/2));šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš 
 } 
 
 [vostok ÎÁ localhost tmp]$ ./a.outšššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš 
 a=3.000000 
 
 gcc version 4.5.1 20101130 (ALT Linux 4.5.1-alt8) (GCC) 
 ?
  
_______________________________________________
Devel mailing list
Devel ÎÁ lists.altlinux.org
https://lists.altlinux.org/mailman/listinfo/devel
   
----------- ÓÌÅÄÕÀÝÁÑ ÞÁÓÔØ -----------
÷ÌÏÖÅÎÉÅ × ÆÏÒÍÁÔÅ HTML ÂÙÌÏ ÕÄÁÌÅÎÏ...
URL: <http://lists.altlinux.org/pipermail/devel/attachments/20111019/4bfdd895/attachment-0001.html>


ðÏÄÒÏÂÎÁÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÓÐÉÓËÅ ÒÁÓÓÙÌËÉ Devel