[devel] havp в сизифе

Slava Dubrovskiy =?iso-8859-1?q?slava_=CE=C1_tangramltd=2Ecom?=
Чт Мар 1 17:08:33 MSK 2007


Alexey Sidorov пишет:
> Êñòà òè, åù¸ çà ìåòèë:
> /etc/havp - root:havp
> à ñîäåðæèìîå (êîíôèãè) - root:root
>
> â èòîãå íà ñòà ðòå ñåðâèñà îí íå ìîæåò ïðî÷èòà òü ñîáñòâåííûå êîíôèãè
>   
Что-то ничего не могу понять.

-- 
WBR,
Dubrovskiy Vyacheslav

----------- следующая часть -----------
Было удалено вложение не в текстовом формате...
Имя     : smime.p7s
Тип     : application/x-pkcs7-signature
Размер  : 3249 байтов
Описание: S/MIME Cryptographic Signature
Url     : <http://lists.altlinux.org/pipermail/devel/attachments/20070301/4cb9c251/attachment-0001.bin>


Подробная информация о списке рассылки Devel