[devel] emacs NMU

Igor Vlasenko =?iso-8859-1?q?vlasenko_=CE=C1_imath=2Ekiev=2Eua?=
Чт Сен 1 20:38:50 MSD 2005


õ×ÁÖÁÅÍÙÅ ËÏÌÌÅÇÉ, 
ÐÏËÁ emacs team  ÅÝÅ ÎÅ ÓÏÚÄÁÎÁ,
ÈÏÞÕ × ËÁÞÅÓÔ×Å NMU ×ÙÌÏÖÉÔØ × óÉÚÉÆ ÓÂÏÒËÕ emacs21-21.3-alt11.M24.vla2
ËÁË emacs21-21.3-alt12. 
ïÎÁ ÚÁËÒÙ×ÁÅÔ ÒÑÄ ÍÅÌËÉÈ, ÎÏ ÎÅÐÒÉÑÔÎÙÈ ÄÌÑ ËÏÍÆÏÒÔÎÏÊ ÖÉÚÎÉ ÂÁÇÏ× × 
emacs21-21.3-alt11.
óÂÏÒËÕ ÍÏÖÎÏ ÐÏÓÍÏÔÒÅÔØ × Backpots & Daedalus.

îÅÔ ×ÏÚÒÁÖÅÎÉÊ?

-- 

Dr. Igor Vlasenko
--------------------
Topology Departament
Institute of Math
Kiev, Ukraine

Подробная информация о списке рассылки Devel