[d-kernel] kernel-modules-drm-gatos?

Yury Aliaev mutab0r at rambler.ru
Tue Jan 27 14:24:50 MSK 2004


úÄÒÁ×ÓÔ×ÕÊÔÅ!

íÅÎÑ ÚÁÉÎÔÅÒÅÓÏ×ÁÌÏ, ËÁË ÍÏÖÎÏ ÓÏÂÒÁÔØ ÍÏÄÕÌÉ drm-gatos ÄÌÑ ÔÅËÕÝÅÇÏ 
ÑÄÒÁ? äÅÌÏ × ÔÏÍ, ÞÔÏ ÓÏÏÔ×ÅÔÓ×ÕÀÝÉÊ kernel-source ÅÓÔØ, Á 
kernel-modules -- ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ. éÌÉ ÄÁÎÎÙÅ ÍÏÄÕÌÉ ×ËÌÀÞÅÎÙ × ËÁËÏÊ-ÎÉÂÕÄØ 
ÉÚ kernel-modules-drm? ôÏÇÄÁ × ËÁËÏÊ?

ó Õ×ÁÖÅÎÉÅÍ,
àÒÉÊ.More information about the devel-kernel mailing list