[devel-distro] =?koi8-u?b?bWtpbWFnZS1wcm9maWxlcyDEzNEg0MzB1MbP?= =?koi8-u?b?0s3ZIDU=?=

Roman Savochenko rom_as at diyaorg.dp.ua
Sat Sep 5 18:35:14 MSK 2009


On 31.08.09 15:05, Dmitry V. Levin wrote:
> ðÏÐÒÏÂÕÊÔÅ kernel-image-ovz-rhel-2.6.18-alt2.M40.5 ÉÚ 4.0/branch (ËÏÇÄÁ
> ÄÏÅÄÅÔ) ÉÌÉ kernel-image-ovz-rhel-2.6.18-alt10 ÉÚ óÉÚÉÆÁ (ÐÏ ÓÕÔÉ ÏÎÏ ÖÅ).
>    
á ÏÎÉ ×ÏÏÂÝÅ ÒÁÂÏÔÁÀÔ?
õ ÍÅÎÑ ÏÂÁ ÑÄÒÁ ÄÏÇÒÕÖÁÀÔÓÑ ÄÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ, ÐÏ×ÔÏÒÑÀÝÅÇÏÓÑ ÐÑÔØ ÒÁÚ:
request_module: runway loop module binfmt_464C

é ÄÁÌØÛÅ ÂÅÓËÏÎÅÞÎÏ ×ÉÓÉÍ.

ó Õ×ÁÖÅÎÉÅÍ, òÏÍÁÎ
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: rom_as.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 218 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.altlinux.org/pipermail/devel-distro/attachments/20090905/91d0a7db/attachment.vcf>


More information about the devel-distro mailing list