[devel-distro] =?koi8-u?b?8NLPwszFzdkg08LP0svJIMTJ09TSycLV1MnX?= =?koi8-u?b?z9cgxMzRIHA1?=

Roman Savochenko rom_as at diyaorg.dp.ua
Thu Nov 5 11:12:44 MSK 2009


ðÒÉ×ÅÔÓÔ×ÕÀ ÷ÓÅÈ

úÁÈÏÔÅÌ ÔÕÔ ÓÏÂÒÁÔØ ÞÔÏ ÎÉÂÕÄØ ÐÏ ÌÅÇÞÅ, Á ÏËÁÚÙ×ÁÅÔÓÑ, ÞÔÏ Ó ÜÔÉÍ 
ÓÅÊÞÁÓ ÐÒÏÂÌÅÍÙ. ðÒÏÂÏ×ÁÌ ÓÏÂÉÒÁÔØ ÃÅÌÉ live-icemaker.cd É lite.cd.
ðÒÉ ÓÂÏÒËÅ ÐÏÌÕÞÁÀ:
<13>Nov  5 07:49:42 rpmi: xorg-drv-synaptics-1:1.1.3-alt1 installed
<13>Nov  5 07:49:43 rpmi: icewm-light-1:1.2.38pre1-alt1 installed
<13>Nov  5 07:49:43 rpmi: design-icewm-1.0-alt5 installed
<13>Nov  5 07:49:43 rpmi: icewm-1:1.2.38pre1-alt1 installed
hsh-install: Packages installation failed.
mki-invalidate-cache: has started executing for 'build-image'.
make[2]: *** [build-image] Error 1
make[2]: Leaving directory 
`/home/roman/mkimage-profiles-desktop-p5/profiles/live'
make[1]: *** [live] ïÛÉÂËÁ 2
make[1]: ïÓÔÁ×ÌÑÀ ËÁÔÁÌÏÇ "/home/roman/mkimage-profiles-desktop-p5/profiles"
make: *** [live-cd.iso] ïÛÉÂËÁ 2

ëÁË ÉÚ ÜÔÏÇÏ ÏÐÒÅÄÅÌÉÔØ ÐÏÞÅÍÕ É ËÁËÏÊ ÐÁËÅÔ ÎÅ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÌÓÑ?

ðÒÉ ÓÂÏÒËÅ ÖÅ live.cd ÎÅ ÓÏÂÉÒÁÅÔÓÑ ÐÏ ÐÒÉÞÉÎÅ ÂÉÔÏÇÏ ÐÁËÅÔÁ: 
branding-altlinux-desktop-indexhtml.

éÚ ×ÙÛÅÕËÁÚÁÎÎÏÇÏ ×ÏÐÒÏÓ - P5 ÔÏÞÎÏ ÒÅÌÉÚ?

ó Õ×ÁÖÅÎÉÅÍ, òÏÍÁÎ
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: rom_as.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 218 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.altlinux.org/pipermail/devel-distro/attachments/20091105/a327510b/attachment.vcf>


More information about the devel-distro mailing list