[Comm] ?

Alexey V. Novikov =?iso-8859-1?q?shader_=CE=C1_yandex=2Eru?=
25 11:15:49 MSD 2005


25.04.2005 10:59, Michael Holzman :
> , community!
> 
>    
> 2.4.22-std-up-alt17.   kernel-headers-std-up
> :
>   apt-get install kernel-headers-std-up
> 
>  2.4.22-std-up-alt35.  
>  apt-get  
> E:  kernel-headers-std-up-2.4.22-alt17
apt-get install kernel-headers-modules-std-up#2.4.22-alt17

-- 
WBR, Alexey V. Novikovcommunity